Prawo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Prawo

(Pliki do pobrania)

I. Ustawy

1) ustawa o odpadach
2) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

II. Rozporządzenia

1) wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2) poziomy ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
3) w sprawie poziomów recyklingu
4) w sprawie selektywnej zbiórki

III. Uchwały (obowiązujące):

1) wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki
2) zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4) częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy świecie
6) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
7) zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bioodpady
8) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

archiwalne:

1) wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki
2) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy świecie
5) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

6) wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki
7) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy świecie
8) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

IV. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

1) plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017
2) projekt planu gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego 2016-2022
3) załącznik graficzny do prognozy
4) prognoza
5) plan inwestycyjny
6) analiza wniosków

„Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

1) Informacja
2) WPGO W K-P 2016-2022
3) Zał. 12 - Plan inwestycyjny
4) Zał. 13 - Analiza wniosków i uwag
5) Uzasadnienie
6) Podsumowanie


Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.