Ochrona środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Ochrona środowiska

26 kwietnia 2021

Ptasia grypa

Informacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
13 kwietnia 2021

Informacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

16 marca 2021

Projekt zmiany obowiązującej "uchwały antysmogowej...

01 marca 2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

27 stycznia 2021

Informacja o wyrobach zawierających azbest

04 stycznia 2021

Udział społeczeństwa w opracowywaniu Programu Ochrony...

MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – tworzymy miasto z klimatem! WEŹ UDZIAŁ!!!
20 września 2018

MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – tworzymy miasto z klimatem!...

Święto Drzewa – Każdy liść pochłania CO2
20 września 2018

Święto Drzewa – Każdy liść pochłania CO2

POMOC SUSZOWA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W 2018 ROKU
13 września 2018

POMOC SUSZOWA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH W 2018 ROKU

Strony