Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

KIEROWNIK

Marta Karolczak 
(pokój nr 28, I piętro)
tel.: 52 333 23 20
e-mail: karolczak [at] swiecie.eu

INSPEKTORZY

(pokój nr 26, I piętro)
tel.: 52 333 23 17
tel.: 52 333 23 18
tel.: 52 333 23 19
e-mail: ochrona.srodowiska [at] swiecie.eu

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WYDZIAŁ:

wniosek o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - ujemne skutki suszy - (pobierz)

DOTACJE EKOLOGICZNE - przejdź

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)
2. ustawa z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisko (Dz. U. 2010 Nr 215, poz. 1415)
4.ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635
ze zmianami)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

Wniosek o udzielenie informacji o środowisku (PDF - pobierz),

Opłaty:

1.opłata przy składaniu wniosku 5 zł
2. przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłat określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisko (Dz. U. 2010 Nr 215, poz. 1415)

wyciąg z rozporządzenia:
§ 2. 1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do  dziesięciu dokumentów.
2. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.
§ 3. 1. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
2. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
    1)    0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
    2)   1,5 zł za stronę kopii kolorowej.
3. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
    1)  297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
    2)  420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
    3)  594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
    4)  841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
§ 4. 1. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
2. Organ, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1.
3. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.
§ 5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
§ 6. Opłaty, o których mowa w § 2-5, uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwego organu administracji lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący.

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku (termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy).
Dokumenty, o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

Uwagi: sprawę załatwia się w pokoju nr 26 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

2. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podstawa prawna: art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • załączniki obowiązkowe:

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku, gdy Wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu
w trybie art. 69 cyt. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia  (PDF - pobierz). Raport przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (PDF - pobierz). Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem
w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływać.
4. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 cyt. ustawy (koncesje geologiczne), prowadzonych w granicach przestrzeni nie stanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno – wysokościową, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przestawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Opłaty:

• opłata skarbowa 205 zł, wymagana z chwilą złożenia wniosku
• w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – opłata skarbowa - 17 zł

Termin załatwienia sprawy:

• do 60 dni
• czas postępowania administracyjnego może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Dokumentem, którego przedłożenie nie jest obowiązkowe, natomiast może wpłynąć na przyspieszenie prowadzonego postępowania jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren inwestycji wraz z terenami przyległymi i będącymi w zasięgu jej oddziaływania.

Sprawę załatwia się w pokoju nr 26 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

3. ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA
 

Podstawa prawna:

• Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• zgłoszenie (PDF - pobierz),

Zgłoszenia dokonuje prowadzący instancję.
Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji.
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana należy zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.  
     
Ponadto, prowadzący zgłoszoną instalację jest zobowiązany przedłożyć informację o:
-  rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji
-  zmianie danych zawartych w zgłoszeniu

Opłaty: Opłata skarbowa 120 zł, wymagana z chwilą złożenia zgłoszenia.

Termin załatwienia sprawy: Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W decyzji tej organ ochrony środowiska może ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.  

Procedura odwoławcza: Odwołanie od w. wym. decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w pokoju nr 26 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

4. ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),
Uchwała Nr 284/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

Wniosek (PDF - pobierz), zawierający następujące dane:   
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
• Numer Identyfikacji Podatkowej,
• określenie przedmiotu i obszaru działalności,
• określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
• informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie objętym wnioskiem,
• proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem,
• określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Załączniki:
• kserokopia aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego KRS (wydane nie później, niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku). W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną - kserokopia aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej,
• potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"),
• dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
• kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
• dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 Opłaty:

 • 107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • 53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem,
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury ora jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) oraz w pokoju nr 26 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

5. ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r, poz. 2134 t.j.)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

Art.  83. [Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]

1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

2. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową;

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892);

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

3. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

4. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

 

Art.  83a. [Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]

1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

2.  (uchylony).

3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

4.  Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu.

5. W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiadamia o jego wszczęciu.

6.  Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

7. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Art.  83b. [Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu]

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Art.  83c. [Oględziny przed wydaniem zezwolenia. Obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzewa lub krzewu]

1. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.

2. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.

3. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

4. Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu:

1) wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie;

2) wartość kulturową;

3) walory krajobrazowe;

4) lokalizację.

5. Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do przesadzenia oraz następujące cechy przesadzanego drzewa lub krzewu:

1) rozmiar, w tym objętość bryły korzeniowej i wysokość;

2) kształt systemu korzeniowego;

3) kondycję;

4) długość okresu przygotowania go do przesadzenia.

 

Art.  83f. [Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]

1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

1a.  Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:

1) gatunek drzewa lub krzewu, lub

2) wiek drzewa lub krzewu, lub

3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub

4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:

a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub

5) cechy nieruchomości:

a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,

b) wpisanie do rejestru zabytków,

c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,

d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,

e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

1b. W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której mowa w ust. 1a, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

3. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

Art.  84. [Opłata za usunięcie drzew lub krzewów]

1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

2. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.

3. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych.

4. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

5. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały żywotności po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.

6. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być wydane przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności przed upływem tego okresu.

7. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 3, lub części z nich, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem.

8. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7 wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

 

Art.  85. [Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów]

1.  Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

1) posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

2) nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

4a.  Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:

1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;

2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

5.  Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.

6.  Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.

7.  W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z ust. 4a wysokości stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w ust. 5 i 6.

8.  Stawki, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

9. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość waloryzowanych stawek, o których mowa w ust. 8.

 

Art.  86. [Wyłączenie naliczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów]

1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) (uchylony);

3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

7)  drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8)  krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

1a.  Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów, wskazanych w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 83f ust. 1a.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Art.  87a. [Wykonywanie prac w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub krzewu]

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

6. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drzew, o których mowa w art. 83f ust. 1.

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, metody wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia wykonywania prac w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

 

Art.  88. [Kary pieniężne za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia]

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

2. Kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

3. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

4. Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 pkt 3 odracza się na okres 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odroczenie terminu płatności kar wymierzonych za zniszczenie korony drzewa dotyczy 70% wysokości kary.

6. Kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu, lub braku żywotności drzewa lub krzewu z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

7. W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę uiszcza się niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

8. Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary, można rozłożyć karę na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

9. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 6-8, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

10. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do drzew i krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1

 

Opłaty skarbowe:

-  Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej
- Dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub jego mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy:  Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Procedura  odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w pokoju nr 26 ( I piętro ) w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 124

Słownik pojęć:

tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom, kolejowym oraz obiektom przemysłowym;

drzewo – wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;

krzew – wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nie tworząca pnia ani korony, nie będąca pnączem;

wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

7. ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Podstawa prawna: art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1, 2, 3, 11, 13 art. 40d Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 t.j.), Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 217/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 79 poz. 1341 z dnia 13 lipca 2004 r.) i uchwały zmieniającej Nr 241/04 z dnia 30 września 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 108 poz. 1834

Wykaz potrzebnych dokumentów:

1. wniosek (PDF- pobierz);
2. Szczegółowy plan sytuacyjny z w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
3. W przypadku jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ograniczenie widoczności
na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).*
4. Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli  nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.*
5. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
6. Oświadczenie o:
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub
c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Uzgodniona dokumentacja techniczna – DO WGLĄDU.
8. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – ALTERNATYWNIE.
9. wniosek w przypadku wbudowania urządzenia w pas drogowy winien zawierać ponadto dane właściciela urządzenia wbudowanego w pas drogowy,  powierzchnię urządzenia, oraz czasookres wbudowania urządzenia.

Opłaty: Opłata za zajęcie pasa drogowego zależna jest od rodzaju i powierzchni zajmowanego pasa drogowego, powierzchni wbudowanego urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi oraz rodzajem prowadzonych prac budowlanych, zgodnie z uchwałą Nr 217/04 Rady Miejskiej w Świeciu i uchwałą zmieniającą Nr 241/04.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) oraz w pokoju nr 26 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

8.ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU USTAWIENIA REKLAMY

 Podstawa prawna: art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460, j.t.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140 poz. 1481 z póź. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 217/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 79 poz. 1341 z dnia 13 lipca 2004 r.) i uchwały zmieniającej Nr 241/04 z dnia 30 września 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 108 poz. 1834)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek (PDF- pobierz);
• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni reklamy,
• ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10000 lub 1 : 25000 z zaznaczeniem miejsca ustawienia reklamy

Opłaty: Opłata za ustawienie reklamy w pasie drogowym  - zależna od jej powierzchni i okresu jej ustawienia

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w Biurze Obsługi  Mieszkańców (parter) oraz w pokoju nr 26  (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

9. ZEZWOLENIE NA WYZNACZENIE ZASTRZEŻONEGO STANOWISKA POSTOJOWEGO
 

Podstawa prawna: art. 13b ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 2086, poz. 115 z późn. zm.), Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu Nr 309/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 93 poz. 1153 z dnia 21 maja 2010 r.)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek (PDF- pobierz)
• plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego, na którym przewiduje się umieszczenie „koperty”.

Opłaty: Opłata za wyznaczenie zastrzeżonego stanowiska postojowego – 150 zł.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w Biurze Obsługi  Mieszkańców (parter) oraz w pokoju nr 26  (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

10. ZEZWOLENIE NA BUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

 Podstawa prawna: art. 29, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222, z późń. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, t.j.).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek (PDF- pobierz)
• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 :  1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem lokalizacji zjazdu z drogi publicznej
• ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10000 lub 1 : 25000 z zaznaczeniem działki, na której planowana jest budowa/ przebudowa zjazdu.

 Opłaty:

• opłata skarbowa w wysokości 82 zł;
• w przypadku budowy zjazdu do budynku mieszkalnego zgodnie z art. 2, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej decyzja jest zwolniona z opłaty

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w Biurze Obsługi  Mieszkańców (parter) oraz w pokoju nr 26  (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

12. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I USUWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

Podstawa prawna: art.83 ust.1, art. 83a ust.1, art.83f.ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r. poz.2134 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1614,2244, 2340)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

Po dokonaniu oględzin organ o którym mowa w art.83a ust.1,  w terminie 14 dni od dnia oględzin  może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Opłaty skarbowe:
 • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.
 • Dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub jego mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: sprawę załatwia się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 26  (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124