Wydziały urzędu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Wydziały urzędu

SEKRETARZ GMINY

Leszek Żurek
(pokój nr 29, I piętro)
tel.: 52 333 23 15
e-mail: sekretarz [at] swiecie.eu

KIEROWNIK

Barbara Czerwińska
(pokój nr 31, I piętro)
tel.: 52 333 23 14
e-mail: czerwinska [at] swiecie.eu

INSPEKTORZY

tel.: 52 333 23 12 i 13
faks: 52 333 23 11
e-mail: organizacyjny [at] swiecie.eu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Wójcik
Przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 14.00-16.00.
(pokój nr 19, I piętro)
tel.: 52 333 23 29

BIURO RADY MIEJSKIEJ

(pokój nr 24, I piętro)
tel.: 52 333 23 21 i 22
e-mail: biuro.rady [at] swiecie.eu

SKARBNIK GMINY

Marzenna Rzymek
(pokój nr 4, parter)
tel.: 52 333 23 35 i 70
e-mail: skarbnik [at] swiecie.eu

KIEROWNIK

Ewa Gorzka
(pokój nr 2, parter)
tel.: 52 333 23 33
e-mail: gorzka [at] swiecie.eu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Chojnacka
(pokoje nr 14-15, parter)
tel.: 52 333 23 44
e-mail: chojnacka [at] swiecie.eu

INSPEKTORZY

Wydział Finansowy
(pokoje nr 2-3, parter)
tel.: 52 333 23 33 i 34
e-mail: finansowy [at] swiecie.eu


Księgowość
(pokoje nr 14-15, parter)
tel.: 52 333 23 45 i 46

Kasa
(pokój nr 1, hol urzędu)
tel.: 52 333 23 32

KIEROWNIK

Wiesław Ratkowski
(pokój nr 8, parter)
tel.: 52 333 23 40
e-mail: ratkowski [at] swiecie.eu

Budownictwo
(pokój nr 5, parter)
tel.: 52 333 23 36
e-mail: budownictwo [at] swiecie.eu

Geodezja
(pokój nr 7, parter)
tel.: 52 333 23 38 i 39

Planowanie przestrzenne
(pokój nr 9, parter)
tel.: 52 333 23 41

KIEROWNIK

Marta Karolczak 
(pokój nr 28, I piętro)
tel.: 52 333 23 20
e-mail: karolczak [at] swiecie.eu

INSPEKTORZY

(pokój nr 26, I piętro)
tel.: 52 333 23 17
tel.: 52 333 23 18
tel.: 52 333 23 19
e-mail: ochrona.srodowiska [at] swiecie.eu

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WYDZIAŁ:

wniosek o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - ujemne skutki suszy - (pobierz)

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)
2. ustawa z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisko (Dz. U. 2010 Nr 215, poz. 1415)
4.ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635
ze zmianami)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

Wniosek o udzielenie informacji o środowisku (PDF - pobierz),

Opłaty:

1.opłata przy składaniu wniosku 5 zł
2. przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłat określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisko (Dz. U. 2010 Nr 215, poz. 1415)

wyciąg z rozporządzenia:
§ 2. 1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do  dziesięciu dokumentów.
2. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.
§ 3. 1. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
2. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
    1)    0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
    2)   1,5 zł za stronę kopii kolorowej.
3. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
    1)  297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
    2)  420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
    3)  594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
    4)  841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
§ 4. 1. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
2. Organ, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1.
3. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.
§ 5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
§ 6. Opłaty, o których mowa w § 2-5, uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwego organu administracji lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący.

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku (termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy).
Dokumenty, o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.

Uwagi: sprawę załatwia się w pokoju nr 26 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

2. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podstawa prawna: art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • załączniki obowiązkowe:

1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku, gdy Wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu
w trybie art. 69 cyt. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia  (PDF - pobierz). Raport przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
2. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (PDF - pobierz). Kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z zapisem
w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływać.
4. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 cyt. ustawy (koncesje geologiczne), prowadzonych w granicach przestrzeni nie stanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno – wysokościową, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przestawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
5. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Opłaty:

• opłata skarbowa 205 zł, wymagana z chwilą złożenia wniosku
• w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – opłata skarbowa - 17 zł

Termin załatwienia sprawy:

• do 60 dni
• czas postępowania administracyjnego może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Dokumentem, którego przedłożenie nie jest obowiązkowe, natomiast może wpłynąć na przyspieszenie prowadzonego postępowania jest wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren inwestycji wraz z terenami przyległymi i będącymi w zasięgu jej oddziaływania.

Sprawę załatwia się w pokoju nr 26 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

3. ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA
 

Podstawa prawna:

• Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• zgłoszenie (PDF - pobierz),

Zgłoszenia dokonuje prowadzący instancję.
Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji.
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana należy zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.  
     
Ponadto, prowadzący zgłoszoną instalację jest zobowiązany przedłożyć informację o:
-  rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji
-  zmianie danych zawartych w zgłoszeniu

Opłaty: Opłata skarbowa 120 zł, wymagana z chwilą złożenia zgłoszenia.

Termin załatwienia sprawy: Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W decyzji tej organ ochrony środowiska może ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.  

Procedura odwoławcza: Odwołanie od w. wym. decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w pokoju nr 26 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

4. ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),
Uchwała Nr 284/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

Wniosek (PDF - pobierz), zawierający następujące dane:   
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
• Numer Identyfikacji Podatkowej,
• określenie przedmiotu i obszaru działalności,
• określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
• informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie objętym wnioskiem,
• proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem,
• określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Załączniki:
• kserokopia aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego KRS (wydane nie później, niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku). W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną - kserokopia aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej,
• potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"),
• dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
• kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
• dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 Opłaty:

 • 107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • 53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem,
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury ora jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) oraz w pokoju nr 26 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

5. ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r, poz. 2134 t.j.)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

Art.  83. [Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]

1. Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym" - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

2. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) spółdzielnię mieszkaniową;

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892);

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

3. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

4. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

 

Art.  83a. [Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]

1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.

2.  (uchylony).

3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

4.  Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu.

5. W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiadamia o jego wszczęciu.

6.  Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.

7. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Art.  83b. [Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu]

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub

b) przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Art.  83c. [Oględziny przed wydaniem zezwolenia. Obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzewa lub krzewu]

1. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.

2. W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.

3. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

4. Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu:

1) wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie;

2) wartość kulturową;

3) walory krajobrazowe;

4) lokalizację.

5. Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, bierze pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do przesadzenia oraz następujące cechy przesadzanego drzewa lub krzewu:

1) rozmiar, w tym objętość bryły korzeniowej i wysokość;

2) kształt systemu korzeniowego;

3) kondycję;

4) długość okresu przygotowania go do przesadzenia.

 

Art.  83f. [Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]

1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

1a.  Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:

1) gatunek drzewa lub krzewu, lub

2) wiek drzewa lub krzewu, lub

3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub

4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:

a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub

5) cechy nieruchomości:

a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,

b) wpisanie do rejestru zabytków,

c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,

d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,

e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

1b. W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której mowa w ust. 1a, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

3. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

Art.  84. [Opłata za usunięcie drzew lub krzewów]

1. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

2. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia.

3. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych.

4. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

5. Jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały żywotności po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.

6. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, mogą być wydane przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności przed upływem tego okresu.

7. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 3, lub części z nich, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały wykonane zgodnie z zezwoleniem.

8. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7 wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

 

Art.  85. [Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów]

1.  Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

1) posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

2) nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

4a.  Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:

1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;

2) obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

5.  Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.

6.  Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.

7.  W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z ust. 4a wysokości stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w ust. 5 i 6.

8.  Stawki, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

9. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość waloryzowanych stawek, o których mowa w ust. 8.

 

Art.  86. [Wyłączenie naliczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów]

1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:

1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2) (uchylony);

3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

7)  drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8)  krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

1a.  Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów, wskazanych w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 83f ust. 1a.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Art.  87a. [Wykonywanie prac w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub krzewu]

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

6. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drzew, o których mowa w art. 83f ust. 1.

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, metody wykonywania prac, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia wykonywania prac w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

 

Art.  88. [Kary pieniężne za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia]

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

2. Kara, o której mowa w ust. 1, jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

3. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna.

4. Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 pkt 3 odracza się na okres 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, odroczenie terminu płatności kar wymierzonych za zniszczenie korony drzewa dotyczy 70% wysokości kary.

6. Kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu, lub braku żywotności drzewa lub krzewu z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

7. W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę uiszcza się niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

8. Na wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary, można rozłożyć karę na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

9. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 6-8, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

10. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do drzew i krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1

 

Opłaty skarbowe:

-  Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej
- Dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub jego mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia sprawy:  Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Procedura  odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w pokoju nr 26 ( I piętro ) w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 124

Słownik pojęć:

tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom, kolejowym oraz obiektom przemysłowym;

drzewo – wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;

krzew – wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nie tworząca pnia ani korony, nie będąca pnączem;

wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

6. DOTACJA NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 144/16 Rady Miejskiej w  Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 r.  - przejdź

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek (PDF - pobierz),
• poświadczona kopia zgłoszenia/lub pozwolenia na budowę,
• poświadczona  kopia umowy z wykonawcą posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
• poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie
do utylizacji wyrobów zawierających azbest,
• faktury wraz z poleceniami przelewu potwierdzającymi poniesione wydatki na demontaż, transport i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Uwagi: sprawę załatwia się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 26  (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Druki do pobrania:

1.Informacja o wyrobach zawierających azbest - pobierz
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbet - pobierz

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

7. ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Podstawa prawna: art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1, 2, 3, 11, 13 art. 40d Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 t.j.), Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 217/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 79 poz. 1341 z dnia 13 lipca 2004 r.) i uchwały zmieniającej Nr 241/04 z dnia 30 września 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 108 poz. 1834

Wykaz potrzebnych dokumentów:

1. wniosek (PDF- pobierz);
2. Szczegółowy plan sytuacyjny z w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
3. W przypadku jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ograniczenie widoczności
na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).*
4. Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli  nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.*
5. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
6. Oświadczenie o:
a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub
c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Uzgodniona dokumentacja techniczna – DO WGLĄDU.
8. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – ALTERNATYWNIE.
9. wniosek w przypadku wbudowania urządzenia w pas drogowy winien zawierać ponadto dane właściciela urządzenia wbudowanego w pas drogowy,  powierzchnię urządzenia, oraz czasookres wbudowania urządzenia.

Opłaty: Opłata za zajęcie pasa drogowego zależna jest od rodzaju i powierzchni zajmowanego pasa drogowego, powierzchni wbudowanego urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi oraz rodzajem prowadzonych prac budowlanych, zgodnie z uchwałą Nr 217/04 Rady Miejskiej w Świeciu i uchwałą zmieniającą Nr 241/04.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) oraz w pokoju nr 26 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

8.ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU USTAWIENIA REKLAMY

 Podstawa prawna: art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460, j.t.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140 poz. 1481 z póź. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 217/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 79 poz. 1341 z dnia 13 lipca 2004 r.) i uchwały zmieniającej Nr 241/04 z dnia 30 września 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 108 poz. 1834)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek (PDF- pobierz);
• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni reklamy,
• ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10000 lub 1 : 25000 z zaznaczeniem miejsca ustawienia reklamy

Opłaty: Opłata za ustawienie reklamy w pasie drogowym  - zależna od jej powierzchni i okresu jej ustawienia

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w Biurze Obsługi  Mieszkańców (parter) oraz w pokoju nr 26  (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

9. ZEZWOLENIE NA WYZNACZENIE ZASTRZEŻONEGO STANOWISKA POSTOJOWEGO
 

Podstawa prawna: art. 13b ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 2086, poz. 115 z późn. zm.), Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu Nr 309/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Świecia, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 93 poz. 1153 z dnia 21 maja 2010 r.)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek (PDF- pobierz)
• plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego, na którym przewiduje się umieszczenie „koperty”.

Opłaty: Opłata za wyznaczenie zastrzeżonego stanowiska postojowego – 150 zł.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w Biurze Obsługi  Mieszkańców (parter) oraz w pokoju nr 26  (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

10. ZEZWOLENIE NA BUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

 Podstawa prawna: art. 29, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222, z późń. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, t.j.).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek (PDF- pobierz)
• szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 :  1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem lokalizacji zjazdu z drogi publicznej
• ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10000 lub 1 : 25000 z zaznaczeniem działki, na której planowana jest budowa/ przebudowa zjazdu.

 Opłaty:

• opłata skarbowa w wysokości 82 zł;
• w przypadku budowy zjazdu do budynku mieszkalnego zgodnie z art. 2, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej decyzja jest zwolniona z opłaty

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w Biurze Obsługi  Mieszkańców (parter) oraz w pokoju nr 26  (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

11. DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

 

Podstawa prawna: art. 403 ust. 5 i ust 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2, pkt 8, pkt 9 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jednolity Dz. U,. z 2016 r., poz. 672 ze zmianami) oraz Uchwała rady Miejskiej w Świeciu nr 144/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek (PDF - pobierz),
 • Poświadczona kopia zgłoszenia/ lub pozwolenia na budowę#
 • Poświadczona kopia deklaracji zgodności z normą w przypadku:
  a) przydomowych oczyszczalni ścieków - PN-EN 12566-3;
  b) zbiorników bezodpływowych - PN-EN 12566-1 lub PN-EN 12566-4;
  Zalecane BEZWZGLĘDNE sprawdzenie ww. deklaracji przed zakupem urządzenia, co pozwoli uniknąć sytuacji w której nie będzie ono spełniało kryteriów do przyznania dofinansowania (dot. często oferowanych drenażowych oczyszczalni ścieków charakteryzujących się normą PN-EN 12566-1).
 • Informacja (zaświadczenie) z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu o braku możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
 • Faktury wraz z poleceniami przelewu potwierdzającymi poniesione wydatki na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego#
 • Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji ze środków gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, która stanowi pomoc de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami)
 • aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Uwagi: sprawę załatwia się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 26  (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

 KARTA USŁUG: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

12. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I USUWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

Podstawa prawna: art.83 ust.1, art. 83a ust.1, art.83f.ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r. poz.2134 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1614,2244, 2340)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

Po dokonaniu oględzin organ o którym mowa w art.83a ust.1,  w terminie 14 dni od dnia oględzin  może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Opłaty skarbowe:
 • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.
 • Dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub jego mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: sprawę załatwia się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 26  (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

KIEROWNIK

Monika Budzowska 
(pokój nr 18, I piętro)
tel.: 52 333 23 30
e-mail: budzowska [at] swiecie.eu

INSPEKTORZY

(pokój nr 17, I piętro)
tel.: 52 333 23 31
tel.: 52 333 30 50
e-mail: gospodarka.rozwoj [at] swiecie.eu


USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WYDZIAŁ:
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Przedsiębiorca może zarejestrować  firmę oraz zarządzać wpisem  przez Internet posługując się formularzami Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Więcej informacji: www.cidg.gov.pl

Formularze i instrukcje - przejdź

WYSZUKIWARKA KODÓW PKD - przejdź


TRANSPORT

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

1. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna: art. 18 ust.1pkt.1 lit. b, c, d, d1, ust. 4, art. 20, art. 21, art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 3 - 8, art. 24 ust. 1, 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) § 13, § 15-19, § 25, § 26 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz 916) oraz art.79 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 r. o publicznym transporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z póź. zm.)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek (pobierz) o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 
Załączniki:

 • kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 • inne dokumenty istotne w sprawie

Do wglądu: Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

Opłaty: Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia - w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Zmiana zezwolenia – 10% opłaty.

Tabela opłat (pobierz)

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

2. UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 i 5, art. 6 ust. 1-5 art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 lit. a, art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późń. zm.), § 2 ust. 1, § 6 - § 8, § 26 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek (pobierz) o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Załączniki:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców lub kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 • kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • zaświadczenie o niekaralność - dokument ważny 6 miesięcy od daty wystawienia albo oświadczenie o niekaralności złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań (dotyczy każdego z przedsiębiorców),  
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport ma być wykonywany,
 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, lub dokumenty świadczące o co najmniej 5 letniej praktyce w zakresie wykonywania tego transportu (przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 m-cy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy),
 • oświadczenie o kierowcach,
 • kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd którym transport ma być wykonywany (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim; dokument powinien zawierać wpis świadczący o dokonanym przeglądzie "taxi",
 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty świadczące o co najmniej 5 letniej praktyce w zakresie wykonywania tego transportu (przy czym przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy).

Do wglądu: Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

Opłaty: za udzielenie licencji na okres:

od 2 do 15 lat - 200,00 zł,
powyżej 15 do 30 lat - 250,00 zł,
powyżej 30 do 50 lat - 300,00 zł,

opłata administracyjna jest wnoszona przed odbiorem licencji.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881


ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

4. ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIECIE

Podstawa prawna: art. 11 i art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów: wniosek PDF (pobierz) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres zamieszkania,
 • pełnomocnicy w przypadku ich ustanowienia,
 • numer NIP
 • przedmiot działalności gospodarczej,  
 • adres punktu sprzedaży,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),
 • dni i godziny prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

Załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Do wglądu: Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

Opłaty:

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 %  alkoholu.

2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia (pobierz) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,
31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

Procedura odwoławcza:

 • zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia,
 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

5. JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 11 i art. 18 ust.1 i 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.487 z późn. zm.).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek PDF (pobierz) o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Załączniki:

 • zgoda organizatora imprezy,
 • kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

Do wglądu: Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

Opłaty: Opłata za pozwolenie jednorazowe wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłata roczna wynosi:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu i piwa,
 • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
 • 2100,00 zł  na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

Procedura odwoławcza:

 • zażalenie na postanowienie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia,
 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Odwoławczego Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi: Sprawę załatwia się w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - pobierz

U W A G A !
Opłat skarbowych można dokonywać w kasie Urzędu lub wpłacając wymaganą kwotę na nr konta: 22116022020000000060897881 w Banku Millenium.

(budynek sąsiadujący z budynkiem głównym Urzędu Miejskiego)

KIEROWNIK

Ryszard Sadowski
tel.: 52 333 23 63
e-mail: sadowski [at] swiecie.eu

INSPEKTORZY

tel.: 52 333 23 59
tel.: 52 333 23 61 i 62

 (Budynek Ratusza, ul. Duży Rynek 1)
 
KIEROWNIK

Andrzej Krawański
tel.: 52 380 08 15
e-mail: krawanski [at] swiecie.eu

 
URZĄD STANU CYWILNEGO

tel.: 52 380 08 14
faks: 52 380 08 12
e-mail: usciso [at] swiecie.eu

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

tel.: 52 380 08 10 i 11
faks: 52 380 08 12
e-mail: ewidencja.ludnosci [at] swiecie.eu

ADRES POCZTOWY

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Duży Rynek 1
86-100 Świecie

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek   7.30 - 15.30
wtorek          7.30 - 16.00
środa            7.30 - 15.30
czwartek       7.30 - 12.00
piątek           7.30 - 15.00

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

1.ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

poniedziałek, środa w godz. 7.30 - 15.30,

wtorek w godz. 7.30 - 16.00,

czwartek w godz. 7.30 - 12.00,

piątek w godz. 7.30 - 15.00.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek o udzielenie ślubu cywilnego,
• ważny dowód osobisty z aktualnym adresem zameldowania (lub ważny dowód osobisty i zaświadczenie o czasowym zameldowaniu, jeżeli nie nastąpiło wymeldowanie z pobytu stałego),
• złożenie pisemnego zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,
• postanowienie sądu wyrażające zgodę na zawarcie małżeństwa w przypadku osób niepełnoletnich i jak wyżej aktualny dowód osobisty.

Opłaty: Opłata skarbowa za sporządzenie Aktu Małżeństwa wynosi 84 zł- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).

Termin zawarcia małżeństwa

Małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego może być zawarte po upływie miesiąca od dnia kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC prawem wymagane dokumenty oraz podpisały zapewnienie o braku przeszkód prawnych do planowanego zawarcia małżeństwa. Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego podpisania.

Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:

BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

2. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO

Sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.


GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

poniedziałek, środa w godz. 7.30 - 15.30,

wtorek w godz. 7.30 - 16.00,

czwartek w godz. 7.30 - 12.00,

piątek w godz. 7.30 - 15.00.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilno-prawnym,
• ważny dowód osobisty z aktualnym adresem zameldowania (lub ważny dowód osobisty i zaświadczenie o czasowym zameldowaniu, jeżeli nie nastąpiło wymeldowanie z pobytu stałego),
• złożenie pisemnego zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,
• postanowienie sądu wyrażające zgodę na zawarcie małżeństwa w przypadku osób niepełnoletnich i jak wyżej aktualny dowód osobisty.

Opłaty: Opłata skarbowa za sporządzenie Aktu Małżeństwa wynosi 84 zł- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).

Termin zawarcia małżeństwa

Małżeństwo wyznaniowe może być zawarte gdy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC prawem wymagane dokumenty oraz podpisały zapewnienie o braku przeszkód prawnych do planowanego zawarcia małżeństwa.  
Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilno-prawnym powinno być zawarte w terminie 6 m-cy tj. ważności ZAŚWIADCZENIA otrzymanego po  złożeniu zapewnienia o braku przeszkód prawnych do planowanego zawarcia małżeństwa.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:

BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

3. MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U.  z 2004 r. Nr 277, poz. 2743).

Wymagane dokumenty:

• wniosek (PDF - pobierz)
• skrócony odpis aktu małżeństwa.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: do 6 miesięcy

Procedura odwoławcza: Nie przysługuje


Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

 

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

4. ZMIANA IMIENIA DZIECKA DO 6 M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA


Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek - PDF pobierz,
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (urodzenie zarejestrowane w innym USC niż Świecie),
• dowody tożsamości rodziców (do wglądu).

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Procedura odwoławcza: zażalenie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia o odmowie zmiany imienia.

Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

5. ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414)

Wymagane dokumenty:

• wniosek (PDF - pobierz),
• dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
• odpis zupełny aktu małżeństwa lub aktu urodzenia- według stanu cywilnego.

Opłaty: Opłata skarbowa*: za wydanie decyzji – 37,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

* Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

6. WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek
• dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
• oryginał zagranicznych odpisów aktów stanu cywilnego,
• polskie tłumaczenie, dokonane przez tłumacza przysięgłego w konsulacie lub w Polsce, zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Opłaty: opłata skarbowa*: za wydanie jednej decyzji – 50,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni.

Procedura odwoławcza:

odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• uzupełnienie i sprostowanie wpisanego zagranicznego aktu - wg potrzeb
• sprawę załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1

*Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

7. SPROSTOWANIE BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek
• dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
• odpisy zupełne aktów stanu cywilnego.

Opłaty:

opłata skarbowa*: za wydanie decyzji – 39,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

* Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

8. WYDANIE ZUPEŁNYCH I SKRÓCONYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek - pobierz,
• dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

Uwaga! do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty.

Opłaty:

opłata skarbowa*:
- za jeden odpis skrócony – 22,00 zł,
- za jeden odpis zupełny – 33,00 zł.

Wolne od opłat są dokumenty przeznaczone do spraw :
- emerytalno-rentowych,
- zasiłku rodzinnego,
- alimentacyjnych, świadczeń socjalnych.

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

* Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

9. SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek - pobierz,
• dowody osobiste rodziców (do wglądu).

Opłaty:

opłata skarbowa:
1 egzemplarz aktu bezpłatnie, za każdy następny opłata wynosi 22,00 zł*.

Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Ewidenckja Ludności ul. Duży Rynek 1.

* Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

10. SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek - pobierz,
• dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu),
• dowód osobisty i książeczka wojskowa osoby zmarłej,
• dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej.

Opłaty:

opłata skarbowa:
1 egzemplarz aktu bezpłatnie, za każdy następny – 22,00 zł *.

Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

* Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

11. UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU PESEL ORAZ REJESTRÓW MIESZKAŃCÓW

Podstawa prawna: art. 46  ustawy z dnia 24 września 2010 r. (t.j. Dz.U.2018.1382) o ewidencji ludności,  rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r.  w sprawie  określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych  z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie  opłat  za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - (pobierz)

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Wnioseki o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.

W celu uzyskania danych jednostkowych osoby poszukiwanej we wniosku o udostępnienie danych należy zaznaczyć odpowiedni rejestr, z którego mają zostać udostępnione dane.

- Zaznaczając rejestr mieszkańców występuje się o podanie danych jednostkowych do organu gminy ze względu na ostatni znany adres zameldowania na pobyt stały.

- Zaznaczając rejestr PESEL o udostępnienie danych należy wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W tym celu wniosek o udostępnienie danych należy przesłać do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA (02-678) w Warszawie przy ul. Smyczkowej nr 10.

Przy złożeniu osobiście wniosku do wglądu: Dowód Osobisty.

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych:

- jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz PESEL wynosi 31 zł;

- z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisyjnych danych, w drodze weryfikacji wynosi 0,30 zł od jednej weryfikacji.

Opłatę 31 zł za udostępnienie danych  jednostkowych z rejestru mieszkańców należy wnieść gotówką należy wieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego nr 124 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta: Bank Millennium Oddział Świecie nr 22116022020000000060897881 i dołączyć dowód wpłaty do wniosku.

Organ właściwy do udostępnienia danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL występuje o uzyskanie zgody, po wykazaniu intertesu faktycznego przez osobę lub jednostkę organizacyjną wnioskującą o udostępnienie danych jednostkowych. Wystąpienie w formie pisemnej kieruje się do osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca.

Termin na udzielenie odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie danych jednostkowych. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 14 dni.

Pouczenie, że zgody na udostępnienie danychy udziela się w formie pisemnej i opatruje własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono, albo w formie dokumentu elektronicznego i opatruje kwalifikownym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osoby, do której wystąpiono.

Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
86-100 Świecie
Duży Rynek nr 1
pokój nr 1

tel. 52 3800810, 523800811
fax 52 3800812

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia informacji adresowej wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 Wnioski o wydanie dowodu osobistego składa się w poniedziałki i środy do godziny 15.00, w czwartki do godz. 12.00, we wtorki do godz. 15.30 i w piątki do godz. 14.30. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy drukować dwustronnie.

Proszę przejśćć na stronę: (przejdź)

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

13. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego

Podstawa prawna: art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, art. 104 ust. 1 Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy z uzasadnieniem.
2. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” - pobierz lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” - pobierz.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. przy złożeniu wniosku o zameldowanie (za wydanie decyzji administracyjnej) należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego nr 124 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta Bank Millennium Oddział Świecie nr 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881.

Termin załatwiania sprawy:

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 3 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujwasko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który  wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Dodatkowe informacje:

Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania lub wymeldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca pobytu. Jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga właściwy organ gminy.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

14. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązana jest wymeldować się.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

• Formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (pobierz) lub wskazując na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego dotychczasowy adres pobytu czasowego meldując się w nowym miejscu
• Dowód osobisty lub paszport

Jak dokonać wymeldowania?

• Osobiście
• Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości  17,00 zł płatnej na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.
• Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
• Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. 

Opłaty:

• za wymeldowanie nie pobiera się opłat
• Opłata skarbowa –  w wysokości 17,00 zł – za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej w Kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu
Bank Millennium Oddział Świecie 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881

Termin załatwiania sprawy:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

15. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Podstawa prawna:

art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

1. Druk meldunkowy: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pobierz)
2. Dowód osobisty.

Opłata:

Za czynność związaną z wymeldowaniem opłaty skarbowej nie pobiera się. Jednak wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu jest na wniosek i np. do celów własnych, urzędowych, notarialnych  jest odpłatne 17 zł.

Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego nr 124 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta Bank Millennium Oddział Świecie nr  22 1160 2202 0000 0000 6089 7881.

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Dodatkowe informacje:

1. Osoba, która opuszcza  miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. W nowym miejscu pobytu stałego należy zameldować się w czasie jednego miesiąca.

2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym na piśmie w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Wymeldowanie z pobytu stałego nie powoduje obowiązku wymiany  dowodu osobistego.

5. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub na pobyt czasowy pod nowym adresem w zgłoszeniu należy podać adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego i wtedy automatycznie zostanie się wymeldowanym z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

16. Zgłoszenie pobytu stałego

Podstawa prawna

art. 28 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk meldunkowy: Zgłoszenie pobytu stałego (pobierz).

Do wglądu:

1. Dowód osobisty
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu); możliwość dostarczenia wydruku treści księgi wieczystej dot. własności lokalu lub budynku (wydruk ze strony Ministerstwa Śprawiedliwości)

Opłaty: Nie pobiera się

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Dodatkowe informacje:

1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszenia pobytu stałego potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
2. Jeżeli zmienia się miejsce zameldowania na pobyt stały w obrębie jednej gminy  należy wypełnić tylko jeden druk zgłoszenia zameldowania na pobyt stały zaznaczając na nim poprzednie miejsce zameldowania, wymeldowanie  z poprzedniego miejsca pobytu stałego  jest automatyczne.
3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym na piśmie w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Zmiana zameldowania stałego nie powoduje obowiązku wymiany  dowodu osobistego.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

17. Zgłoszenie pobytu czasowego

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

• Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” (pobierz)
Na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić fakt pobytu właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.
• Dowód osobisty lub paszport
• Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna).

Jak dokonać zameldowania?

• Osobiście
• Przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości  17,00 zł płatnej na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.
• Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
• Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru, dołączając do niego odpowiednie dokumenty:
- jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym ma nastąpić zameldowanie do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu,
-jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować do formularza należy dołączyć w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu oraz dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.

Opłaty:

• za zameldowanie nie pobiera się opłat
• Opłata skarbowa –  w wysokości 17,00 zł –za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej w Kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu
Bank Millennium Oddział Świecie 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

18. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Podstawa prawna: art. 40, art. 41, art. 42, art. 43 ustawy  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. (Dz.U.2017.2411) w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

- druk meldunkowy: zgłoszenie pobytu stałego (pobierz).
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu); możliwość dostarczenia wydruku z internetu (strona Ministerstwa Sprawiedliwości) treści księgi wieczystej dot. własności nieruchomości.

Do wglądu:

Ważny dokument podróży

Dodatkowe informacje:

Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszenia pobytu stałego potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE oraz członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przebywający na terytorium R.P. ma obowiązek zameldować się  w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium R.P. nie przekracza 30 dni.

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w R.P., dokument: zgoda na pobyt tolerowany albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w R.P., udzieleniu w R.P.  ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek rodziny cudzoziemca przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości-przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.

Pełnomocnictwo - pobierz

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie

Jednostka Odpowiedzialna:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

19. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, ale tylko w przypadku jeśli czas jego pobytu czasowego przekracza 3 miesiące.
Pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca chyba, że ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 30 dni.
Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

• Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” (pobierz)
Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić fakt pobytu właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.
• Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna)
• Oraz w zależności od statusu cudzoziemca:

1. cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkiem rodziny takiego cudzoziemca przedstawia:
- ważny dokument podróży,
- wizę.

Jeśli wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo w dokumencie podróży umieszczono odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE - przygotuj zamiast wizy jeden z następujących dokumentów:
o tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
o karta pobytu,
o zgoda na pobyt tolerowany,
o zezwolenie na pobyt czasowy,
o zezwolenie na pobyt stały,
o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
o decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

2. cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

3. członek rodziny cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
- ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Jak dokonać zameldowania?

• Osobiście
• Przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości  17,00 zł płatnej na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.
• Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
• Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru, dołączając do niego odpowiednie dokumenty:
- jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym ma nastąpić zameldowanie do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu,
-jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować do formularza należy dołączyć w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu oraz dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.
• Zameldowania w formie dokumentu elektronicznego może dokonać tylko obywatel państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej lub członek rodziny cudzoziemca, który jest obywatelem jednego z wymienionych powyżej państw.

Opłaty:

• za zameldowanie nie pobiera się opłat
• Opłata skarbowa – w wysokości 17,00 zł – za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej w Kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu
Bank Millennium Oddział Świecie
22 1160 2202 0000 0000 6089 7881

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

20. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Podstawa prawna:  art. 36, art. 37 i art. 39  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

Druk meldunkowy:
- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz).
- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (pobierz).

Do wglądu: Dowód osobisty.

Opłaty: 

Za czynność związaną ze zgłoszeniem wyjazdu poza granice R.P. lub powrotu z wyjazdu opłaty skarbowej nie pobiera się.
Jednak zaświadczenie o zgłoszonym wyjeździe lub zgłoszonym powrocie jest wydawane na wniosek i np. do celów własnych, urzędowych, notarialnych  jest odpłatne 17 zł.

Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego nr 124  lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta Bank Millennium Oddział Świecie nr 22116022020000000060897881.

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzilana:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Dodatkowe informacje:

1. Zgłoszenie wyjazdu z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego w Polsce.
2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice R.P. bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Obowiązku zgłoszenia wyjazdu poza granice R.P. lub zgłoszenia powrotu  można dokonać przez pełnomocnika (pobierz) legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

21. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego

Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności i art. 104  ust. 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego;  art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny  wniosek o wymeldowanie wraz z uzasadnieniem (pobierz).
2. Dokumenty potwierdzające legitymację procesową wnioskodawcy (art. 28 k.p.a.) – tytuł prawny  do lokalu lub nieruchomości (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny).
3. Dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dot. wymeldowanie, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego), możliwość dostarczenia wydruku z (internetu - strona Ministerstwa Sprawiedliwości), treści księgi wieczystej dot. własności przedmiotowej nieruchomości.

Do wglądu: Dowód osobisty

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. przy złożeniu wniosku o wymeldowanie (za wydanie decyzji administracyjnej dot. wymeldowania osoby, lud odmowy wymeldowania osoby) opłatę należy wnieść  w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego nr 124 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta Bank Millennium Oddział Świecie nr 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881.

Termin załatwiania sprawy:

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 3 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Dodatkowe informacje:

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

22. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Gminy Świecie

Podstawa prawna: art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

Podanie o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców (pobierz).

Do wglądu: Dowód osobisty. 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.( dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego nr 124  lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta Bank Millennium Oddział Świecie nr  22 1160 2202 0000 0000 6089 7881

Termin załatwiania sprawy:

Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Dodatkowe informacje:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
-urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa.
-osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie można uzyskać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym na piśmie w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić sprawę, w szczególności osoby korzystające z pomocy społecznej, pozostałe zgodnie z art. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.

KOMENDANT

Roman Witt
tel.: 52 333 23 58
e-mail: witt [at] swiecie.eu

ADMINISTRACJA

Maciej Wyrąbkiewicz
faks: 52 330 00 91
e-mail: straz.miejska [at] swiecie.eu

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30
wtorek w godz. 7.30 - 16.00
piątek w godz. 7.30 - 15.00

INTERWENCJE

całodobowo od poniedziałku od godz. 7.00 do niedzieli do godz. 6.00
(z wyjątkiem świąt)
tel.: 52 331 09 50
986 - numer bezpłatny dla abonentów T-Mobile

ADRES DO KORESPONDENCJI

Straż Miejska
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW

1. POZWOLENIE NA ZGROMADZENIA

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty:

wniosek zawierający następujące informacje:
- imię i nazwisko, datę urodzenia, adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub organizacji,
- cel, program i język, w którym będą się porozumiewać członkowie zgromadzenia,
- miejsce i datę zgromadzenia,
- określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzenia.

Opłaty: od decyzji o zakazie zgromadzenia – 10,00 zł*.

Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: sprawę załatwia się w budynku przy ul. Duży Rynek 1.

*Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

2. ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 
Imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsca dla osób  na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300 (art. 3 pkt 1 ustawy).
 
Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne ( art. 3a ustawy).
 
Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami (art.2 ustawy).

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powinien zawierać:

• dane organizatora imprezy,
• dane osób uprawnionych do występowania w imieniu organizatora,
• dane kierownika ds. bezpieczeństwa,
• informacje o miejscu, terminie, godzinach, charakterze imprezy,
• informację  o przewidywanej liczbie widzów,
• informację o zgodzie właściciela/zarządcy terenu/obiektu na organizację imprezy
• informację o odpłatności za wstęp na imprezę  

Wniosek składa się w sekretariacie Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124
 
Do wniosku należy dołączyć:

1. opinie : Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
2. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

UWAGA!
O wydanie opinii o których mowa w punkcie 1 i 2,  organizator zwraca się do w/w organów nie później niż na 14 dni  przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 
3. graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
a. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,  
d. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów
4. kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99, poz. 665),
5. regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej (zgodnie z art. 17 a. ust. 3 Organizator masowej imprezy sportowej określa w regulaminie obiektu sportowego miejsca nieprzeznaczone dla publiczności oraz zasady wstępu na masową imprezę sportową osób małoletnich),
6. program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
7. informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób, przy czym wszyscy porządkowi muszą legitymować się ważną licencją pracownika ochrony,
8. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej,
9. zaświadczenie potwierdzające, iż osoba wyznaczona przez organizatora do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa odbyła przeszkolenie w tym zakresie,
10. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
11. szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
12. polisę potwierdzająca ubezpieczenie się organizatora imprezy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej, (przedłożenie tego załącznika wymagane jest tylko  w przypadku imprez, na które wstęp jest odpłatny),
13. informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
14. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk w trakcie imprezy.
 
Opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
Od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).
 
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł
Zgodnie z tą regulacją opłacie skarbowej nie będą podlegały między innymi: podania (żądania, wnioski, zażalenia, odwołania) i załączniki do podań, weksle i dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.
Ponadto zgodnie z nową ustawą zmienił się sposób wnoszenia opłaty skarbowej.
 
Opłatę skarbową można uiścić:
Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881
 
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia!
W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie np. opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 
Termin załatwienia sprawy:
Burmistrz Miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
 
Kontrola imprez:
W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta, następuje kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Miasta może przerwać imprezę masową.
 
Przepisy karne:
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

KIEROWNIK

Marcin Kulewski
(pokój nr 10, parter)
tel.: 52 333 23 42
tel./faks: 52 333 23 55
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STANOWISK0 DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

KARTA USŁUG: STANOWISK0 DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

 1. ORZEKANIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ OSOBĘ PODLEGAJĄCĄ OBOWIĄZKOWI ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

Podstawa prawna:

Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430) ; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U z 2011r. Nr 64, poz. 333)

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca (osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członek jej rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (pobierz) podania oraz załączyć:

- orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki,
- kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki (w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia lub ukończyły 75 rok życia,
- oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,
- prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania opieki.

Do wglądu:

Dowód osobisty członka rodziny.

Opłaty:

Podanie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwiania sprawy:

O konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej orzeka Burmistrz Świecia.
Decyzję Burmistrza Świecia doręcza się  osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Poznaniu na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta jest wiążąca dla Wojskowego  Komendanta Uzupełnień w Poznaniu.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Wojska Polskiego 124 , parter pokój nr 10
86-100 Świecie
tel.: 52 3332342 fax. 52 3332355
zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

1.  O konieczności sprawowania przez żołnierza lub osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzeka Burmistrz Świecia.
2.  Decyzję Burmistrza doręcza się żołnierzowi lub osobie podlegającej obowiązkowi odbycia  zasadniczej służby wojskowej oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.
3.  Od decyzji Burmistrza Świecia stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
4.  Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.
5.  Ostateczne decyzje są wiążące dla dowódców jednostek wojskowych ( dot. żołnierzy).

KARTA USŁUG: STANOWISK0 DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

2. PRZYZNANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA ŻOŁNIERZY POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY, CZŁONKOM RODZINY ŻOŁNIERZA ORAZ DLA SAMOTNYCH ŻOŁNIERZY.

Podstawa prawna: Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430) oraz §§ 1 - 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz.1503)

Wymagane dokumenty:

Wniosek żołnierza lub małżonka  żołnierza o wypłatę należności mieszkaniowych (pobierz), do którego należy dołączyć:
• zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
• umowę najmu lokalu ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
• wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
• zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
• decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego,
• oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
• oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, ze lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
• zaświadczenie żołnierza samotnego o zameldowaniu na pobyt stały w zajmowanym lokalu.

Opłaty:

Brak opłat

Termin załatwiania sprawy:

Wydanie w terminie 14 dni decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych i przekazanie jej do Wydziału Finansowego celem wypłaty należności.
Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie, Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego celem uzyskania refundacji oraz administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, albo osobie wynajmującej lub innemu właściwemu organowi.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Wojska Polskiego 124 , parter pokój nr 10
86-100 Świecie
tel.: 52 3332342 fax. 52 3332355
zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje:

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej z wyjątkiem okresowej służby wojskowej pokrywa się następujące należności mieszkaniowe:
• należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
• należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
• bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
• należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji w których przedmiotem najmu jest część lokalu a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej osoby,
• bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

KARTA USŁUG: STANOWISK0 DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

3. PRZYZNANIE REKOMPENSUJĄCEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ŻOŁNIERZOM REZERWY ORAZ OSOBOM PRZENIESIONYM DO REZERWY NIEBĘDĄCYM ŻOŁNIERZAMI REZERWY ODBYWAJĄCYMI ĆWICZENIA WOJSKOWE


Podstawa prawna:
Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 1430) oraz §1 i § 12-14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz.1520).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytuł odbycia ćwiczeń wojskowych (pobierz).
2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość żołdu.
3. Zaświadczenia (alternatywnie):
a. z zakładu pracy żołnierza rezerwy określające kwotę (netto) dziennego utraconego wynagrodzenia uwzględniającego wysokość wynagrodzenia (netto) z ostatniego miesiąca wydane przez pracodawcę z adnotacją zakładu pracy, że  „wynagrodzenie za okres ćwiczeń nie zostało     wypłacone”
b. oświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego dochodu (netto) uwzględniającego wysokość dochodu netto uzyskanego przez żołnierza rezerwy w ciągu ostatniego roku podatkowego z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej,
c. zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Świecia.

Opłaty:

Brak opłat

Termin załatwiania sprawy:

Do 7 dni od złożenia wszystkich dokumentów.
Jednostka odpowiedzialna
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Wojska Polskiego 124 , parter pokój nr 10
86-100 Świecie
tel.: 52 3332342 fax. 52 3332355
zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Świecia.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje:

1. Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Miasta Świecia na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Załącznik:
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

KARTA USŁUG: STANOWISK0 DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

4. UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ALBO ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Podstawa prawna: art. 127 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1430)

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca (żołnierz lub członek rodziny) winien złożyć wypełniony formularz podania oraz załączyć:
- wniosek o  uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (pobierz),
- zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół i osiąganych stypendiach, a w przypadku bezrobotnych,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku, kserokopia (oryginał do wglądu) aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka,
- zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby;

W przypadku żołnierza samotnego:
- oświadczenie żołnierza samotnego, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi osobne gospodarstwo domowe,
- poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, przydział lokalu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Opłaty:

Podanie, załączniki oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwiania sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna:

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Wojska Polskiego 124 , parter pokój nr 10
86-100 Świecie
tel.: 52 3332342 fax. 52 3332355
zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Świecia
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.

Dodatkowe informacje:

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób, wypłacany przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywa służbę, za okres pełnienia czynnej służby wojskowej.
Jeżeli żołnierz nabył prawo do zasiłku po dniu stawienia się do służby wojskowej, zasiłek wypłaca się od dnia nabycia tego prawa.
Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej:
1) pokrywa się:
a) należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
b) należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
c) bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
d) należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem najmu jest część lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony.
e) bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
2) zawiesza się spłatę:
a) pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
b) kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielenia kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.
Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.
Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:
• w pkt. 1 - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania w najem lub podnajem oraz zawarcie przez żołnierza  umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.
• w pkt. 2 - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.

KIEROWNIK

Jolanta Eichler
(pokój nr 13, parter)
tel.: 52 333 23 29
e-mail: eichler [at] swiecie.eu

WYDZIAŁ

(pokój nr 11 i 12, parter)
tel.: 52 333 23 47, 52 333 23 50, 52 333 23 52
e-mail: polityka.spoleczna [at] swiecie.eu

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WYDZIAŁ:

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. ZASIŁEK RODZINNY

 
Podstawa prawna: art. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny;
• zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
1) formie opłacanego podatku,
2) wysokości przychodu,
3) stawce podatku,
4) wysokości opłaconego podatku,
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów lub stosowne oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej;
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację;
• inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

 
Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

• Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenie rodzinne wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
• okres zasiłkowy - oznacza to okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł;
• w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł;
• sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

2. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

 
Podstawa prawna: art. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
• zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu; (nie dotyczy to osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko);
• ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

 
Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenie rodzinne wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• wniosek o dodatek z tytułu urodzenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;
• sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

3. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
• zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki został udzielony;
• zaświadczenie pracodawcy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
• ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
 Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenie rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

4. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 
Podstawa prawna: 11a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
• akt zgonu drugiego z rodziców dziecka
lub
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
lub
• odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;
• ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenie rodzinne wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
• osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
• dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;
• sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

5. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Podstawa prawna: art. 12a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
• ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.
 

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenie rodzinne wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

•  dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
•   sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

6. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
• ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

 
Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenie rodzinne wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

7. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
 

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub do szkoły wyższej (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) a także zaświadczenie o rozpoczęciu  przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego lub rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (I klasa).
• ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenie rodzinne wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego;
• wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne;
• sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

8. DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 Podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w internacie,
• oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi,
• zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania,
• ustalone prawo do zasiłku rodzinnego.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenie rodzinne wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:
- w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  albo
- w związku z dojazdem dziecka z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;
• dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego;
• sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

9. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 
Podstawa prawna: art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
• zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny;
• zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
1) formie opłacanego podatku,
2) wysokości przychodu,
3) stawce podatku,
4) wysokości opłaconego podatku,
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów lub stosowne oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Świadczenie rodzinne wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
 • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania;
 • sprawę załatwia się w  w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

10. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U.  z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o zasiłek pielęgnacyjny;
• orzeczenie o niepełnosprawności
lub
• orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,
lub
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony – wtedy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Zasiłek pielęgnacyjny wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat;
• zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
• zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu;
• sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

11. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
 
Podstawa prawna: art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o świadczenie pielęgnacyjne;
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony – wtedy prawo do świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Świadczenie pielęgnacyjne wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
• świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
- nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia;
•  świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
• świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu;
• sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

12. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
 
Podstawa prawna: art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zmianami).
Wykaz potrzebnych dokumentów:
• wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy;
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny;
• zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
1) formie opłacanego podatku,
2) wysokości przychodu,
3) stawce podatku,
4) wysokości opłaconego podatku,

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów lub stosowne oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
• inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony - w tym przypadku prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.
Okres zasiłkowy - oznacza to okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.
Specjalny zasiłek opiekuńczy wpłaca się nie później niż do ostatniego dnia  miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 oraz z 2018 r. poz. 950) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
• Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
•  Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
• sprawę załatwia się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 124.

KARTA USŁUG: REFERAT POLITYKI SPOŁECZNEJ

13. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO

 
Podstawa prawna: art. 2, 9, 10, 11, 12, 15 i 18 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

• wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
• zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
1) formie opłacanego podatku,
2) wysokości przychodu,
3) stawce podatku,
4) wysokości opłaconego podatku,
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów lub stosowne oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
• zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej;
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
• zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej – gdy ma ukończony 18 rok życia.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej jednak niż od początku okresu świadczeniowego, do końca tego okresu.
Okres świadczeniowy - oznacza to okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Procedura odwoławcza: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł;
• sprawę załatwia się w  w biurze obsługi mieszkańców (parter) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Referat Mieszkaniowy Urzędu Miejskiego
ul. Ciepła 4 (parter budynku ZGM)
86-105 Świecie

KIEROWNIK

Ewa Spionek
tel.: 52 332 42 86
e-mail: spionek [at] swiecie.eu

INSPEKTORZY

tel.: 52 332 42 80, 52 332 42 91
faks: 52 333 23 11

ZADANIA REFERATU:

1. Przyjmowanie i analiza wniosków o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Sporządzanie i aktualizacja list mieszkaniowych.
3. Przydzielanie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy osobom znajdującym się na listach mieszkaniowych.
4. Wyznaczanie osób, z którymi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. podpisze umowy najmu.
5. Nadzór nad zarządzaniem lokalami z mieszkaniowego zasobu gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Świeciu.
6. Prowadzenie całości spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.

KIEROWNIK

Aleksandra Arczyńska - Lisek
(piwnica urzędu, wejście koło Straży Miejskiej)
tel.: 52 33 32 366, 52 33 32 367, 52 33 32 368
e-mail: arczynska-lisek [at] swiecie.eu

Więcej infromacji w zakładce "GOSPODARKA ODPADAMI"

KOORDYNATOR GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Klaudia Subkowska
ul. Hallera 11, pok. 18
tel.: 52 519 09 18
e-mail: subkowska [at] swiecie.eu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Świeciu

1. INFORMACJE OGÓLNE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 r., poz. 487, z późn. zm.) w składzie powołanym Zarządzeniem  Nr 1022/17 Burmistrza Świecia z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren gminy Świecie, w składzie:
a. Pan Waldemar Fura – przewodniczący,
b. Pani Klaudia Subkowska – sekretarz,
c. Pani Marzena Brac – członek,
d. Pani Mariola Jankowska – członek,
e. Pan Adam Kijewski – członek,
f.  Pan Ireneusz Landowski – członek,
g. Pan Waldemar Chełchowski – członek.

2. AKTY PRAWNE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na mocy:

a. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
b. Ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
c. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Świeciu,
d. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
e. Zarządzenia Nr 1022/17 Burmistrza Świecia z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
f. Uchwały Nr 59/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
g. Zarządzenia Nr 269/11 Burmistrza Świecia z dnia 26 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
h. Zarządzenia Nr 667/08 Burmistrza Świecia z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu,
i. Uchwały Nr 112/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie ustalenia na terenu gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów,
j. Uchwały Nr 335/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr 112/03 w sprawie ustalenia na terenu gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów.

3. ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Świecie.
Jej celem jest, m.in.:
a. ograniczenie dostępności alkoholu,
b. zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, jak również osobom współuzależnionym
c. podejmowanie działań w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie,
d. podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.

Powyższe zadania mają na celu zwiększyć świadomość społeczeństwa lokalnego odnośnie wpływu alkoholu i zażywania używek na ich życie, motywowania do zmiany stylu życia, a także niesienia pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach.
Ponadto Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zobowiązujących do sądowego orzeczenia o zobowiązaniu osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.
Komisja realizuje również zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.:

a. prowadzenie działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
b. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Świecie,
c. prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
d. prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej z zakresu profilaktyki uzależnień,
e. wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych oraz stowarzyszeń w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
f. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Gminnej Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2017 r., poz. 783 z zm.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.).

4. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
a. przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia,
b. motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
c. kierowanie do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
d. kierowanie spraw do sądu o wydanie postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
e. podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania przemocy w rodzinie,
f. kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
g. inicjowanie i organizowanie szkoleń, debat, konferencji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej informacyjno – edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
a. wspieranie realizacji pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo wychowawczych, sportowych,
b. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień głównie wśród dzieci i młodzieży,
c. inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do lokalnego społeczeństwa,
d. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym w kierunku zdrowego stylu życia.

4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
a. prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
b. podejmowanie działań informacyjnych skierowanych do kierowców,
c. prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie:
a. organizacja i współorganizacja debat, szkoleń, konferencji z zakresu profilaktyki uzależnień,
b. prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków uzależnień.

5. INSTYTUCJE POMOCOWE

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Hallera 11
86-100 Świecie
Tel. 52 – 519 05 40, wew. 37

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Hallera 11, pok. Nr 24
86-100 Świecie
Tel. 52 – 519 05 51, wew. 42

3. Straż Miejska
ul. W. Polskiego 124,
86-100 Świecie
Tel. 52 – 333 23 57

4. Komenda Powiatowa Policji
ul. W. Polskiego 153
86-100 Świecie
Tel. 52 – 333 25 05

5. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Promyk”
Ul. Św. Wincentego 1
86-100 Świecie
Tel. 52 – 33 10 921

6. Poradnia Leczenia Uzależnień
Ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
Tel. 52 – 33 08 303

6. ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedura może zostać wszczęta wobec osób, które zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizują nieletnich, uchylają się od pracy, a także systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, co oznacza, że sam fakt uzależnienia od alkoholu, czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy nie może stanowić podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego.

Kto może złożyć wniosek do Gminnej Komisji o zobowiązanie do leczenia

Problem alkoholowy zgłosić może każdy. Jednak najlepiej, kiedy jest to osoba bliska, która zna problem i jego skalę oraz sytuację rodzinną. Wnioski są również przyjmowane od znajomych, dalszych krewnych, czy osób niespokrewnionych. Złożyć wniosek może także:  Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagog szkolny, kurator sądowy, Komenda Powiatowa Policji, Prokuratura, Izba Wytrzeźwień i inne.   

Osoba, bądź instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia czynności zmierzających do zobowiązania, do podjęcia leczenia odwykowego, nie staje się stroną w procedurze, ani w postępowaniu sądowym. W związku z tym nie przysługuje jej prawo do wycofania wniosku, nie ma wglądu do gromadzonych materiałów, ani nie może wnieść apelacji do wydanego postanowienia sądowego.

Wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego, zakładka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, a także biurze Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ul. Hallera 11, pok. Nr 18).

Wypełnione wnioski należy składać w Sekretariacie lub Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta w Świeciu.

Anonimowe wnioski nie są rozpatrywane.

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

Krok 1
Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej, bądź na wniosek  instytucji zewnętrznej.

Krok 2
Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu, następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury.

Krok 3
Po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza się osobę zgłoszoną na spotkanie z podkomisją motywacyjną GKRPA, na którym członkowie podkomisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują placówki w których można podjąć terapię w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. W celu uzupełnienia wniosku, na posiedzenie podkomisji motywującej może zostać zaproszony również wnioskodawca.

Tok postępowania w przypadku następujących wydarzeń:
a. osoba zaproszona na podkomisję motywacyjną, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przychodzi i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Kontrola odbywa się poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej, by przedstawiła zaświadczenie z poradni, które potwierdzi uczestnictwo w spotkaniach terapeutycznych. Osoby te podczas spotkań informowane są o skierowaniu wniosku do Sądu w przypadku zerwania kontraktu uczestnictwa w terapii odwykowej,
b. osoba zaproszona na podkomisję motywacyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przychodzi na posiedzenie  i oświadcza, że nie ma problemu z nadużywaniem alkoholu i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie w kierunku uzależnienia do poradni leczenia uzależnień. Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, Komisja zamyka sprawę. Jeżeli wynika z dokumentacji, że osoba jest uzależniona to wtedy kierowany jest wniosek do Sądu.
W przypadku, gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolne, wdrażane jest postępowanie jak w pkt a. Natomiast w przypadku, opinii potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia leczenia, kierowany jest wniosek do Sądu.  

Postępowanie sądowe
Zanim wniosek zostanie złożony do Sądu, wszelka dokumentacja zostaje skierowana do biegłych (lekarz psychiatra i psycholog) celem sporządzenia opinii sądowo – psychiatrycznej w kierunku uzależnienia od alkoholu. Badanie to wykonywane jest na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W sytuacji kiedy wezwana osoba stawi się na wezwanie biegłego, badanie jest przeprowadzane, a sporządzona opinia sporządzona i dostarczona do Gminnej Komisji, która w konsekwencji zostaje dołączona do pozostałej dokumentacji kierowanej do Sądu.
W przypadku, kiedy osoba nie stawi się na wyznaczony termin badania do biegłego, Gminna Komisja otrzymuje informację o absencji wezwanego i wraz z informacją kieruje dokumenty do Sądu. Kolejno Sąd kieruje dokumenty do biegłego, który ponownie ustala termin badania w kierunku uzależnienia od alkoholu przez biegłego.
Sąd na podstawie zebranych dowodów wydać następujące postanowienie:
a. oddalić wniosek, gdy stwierdzi, że osoba nie jest uzależniona od alkoholu,
b. wydać postanowienie o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego lub ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego. Sąd może również wyznaczyć kuratora na czas trwania leczenia.

Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane, bez względu na to czy osoba spożywa alkohol, czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, osoba może zostać ponownie zgłoszona do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na każdym etapie postępowania, osoba zgłoszona może podjąć dobrowolne leczenie odwykowe.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

ALGORYTM POSTĘPOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚWIECIU - Pobierz

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

(pokój nr 19, I piętro)
tel.: 52 333 23 28
e-mail:

ZAKRES DZIAŁANIA

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
W związku z tym, że ujęte w uchwale budżetowej Gminy Świecie kwoty dochodów lub wydatków przekroczyły 40 mln zł, to w Gminie obligatoryjnie musi być prowadzony audyt wewnętrzny, przez osobę spełniającą określone w powyższej ustawie kwalifikacje.

Cel audytu
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Burmistrza Świecia w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Powyższa ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Świecie należących do sektora finansów publicznych.

Zakres audytu
Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności:
– przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
– ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,
– ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
– ocenę zabezpieczenia mienia jednostki,
– ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki,
– przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
– ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.
Audyt wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary działania jednostek.

Audytor wewnętrzny:
– podlega bezpośrednio Burmistrzowi;
– nie może brać udziału w działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych;
– jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa;
– postępuje zgodnie z przepisami prawa, Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz metodologią audytu wewnętrznego;
– dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka;

Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem audytu. Audytor zobowiązany jest także do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną. Pozostałe dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego nie stanowią informacji publicznej