Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

(pokój nr 19, I piętro)
tel.: 52 333 23 28
e-mail:

ZAKRES DZIAŁANIA

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
W związku z tym, że ujęte w uchwale budżetowej Gminy Świecie kwoty dochodów lub wydatków przekroczyły 40 mln zł, to w Gminie obligatoryjnie musi być prowadzony audyt wewnętrzny, przez osobę spełniającą określone w powyższej ustawie kwalifikacje.

Cel audytu
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Burmistrza Świecia w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Powyższa ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Świecie należących do sektora finansów publicznych.

Zakres audytu
Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności:
– przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
– ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,
– ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
– ocenę zabezpieczenia mienia jednostki,
– ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki,
– przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
– ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.
Audyt wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary działania jednostek.

Audytor wewnętrzny:
– podlega bezpośrednio Burmistrzowi;
– nie może brać udziału w działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych;
– jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa;
– postępuje zgodnie z przepisami prawa, Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz metodologią audytu wewnętrznego;
– dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka;

Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się poza planem audytu. Audytor zobowiązany jest także do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną. Pozostałe dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego nie stanowią informacji publicznej