Własna firma

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Własna firma

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawą funkcjonowania CEIDG jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 64). Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

1. Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie (przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego).

2. Zalogować się do CEIDG, przygotować wniosek on-line, wydrukować go i zanieść go do dowolnej gminy (przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego).

3. Bez logowania się do CEIDG, przygotować wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do dowolnej gminy.

4. Pobrać i złożyć wniosek papierowy w gminie, a następnie gmina przekształca go we wniosek elektroniczny.

5. Przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy. Podpis na wniosku musi być notarialnie potwierdzony.

Przy wybraniu 4 opcji - pobrania w gminie papierowego wniosku, należy z Biura Obsługi Mieszkańców w holu Urzędu Miejskiego w Świeciu pobrać druk CEIDG-1, wypełnić go i pozostawić w BOM-ie. Od urzędnika gminy dostaniemy potwierdzenie przyjęcia wniosku, po czym wniosek trafia do urzędnika, który przekształca go we wniosek elektroniczny. W trakcie przetwarzania wniosku następuje weryfikacja tożsamości przedsiębiorcy. W momencie natrafienia przez urzędnika na nieprawidłowości lub braki we wniosku, urzędnik wzywa przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Przetworzony wniosek zostaje przesłany drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie ma miejsce weryfikacja danych z oddziałami organów US, GUS, ZUS/KRUS, na czym procedura się kończy.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W przypadku wniosku o zmianę, zawieszenie lub wznowienie niezbędny jest numer NIP.