Pozostałe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Pozostałe

 • Klub Seniora Kalina

ul. Kard. Wyszyńskiego 15
tel.: 52 33 12 188
e-mail: sok.stokrotka [at] sm.pl

 • Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

ul. Sądowa 5
tel./fax: (52) 33 15 000
e-mail: dolwislapark [at] poczta.wp.pl

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego

ul. Sienkiewicza 3
tel.: 52 33 11 866

 • Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

ul. Słowackiego 16
tel.: 52 33 33 275; 52 33 33 276
e-mail: cechsw [at] wp.pl

 • Koło Pszczelarzy w Świeciu

adres do korespondencji:
Czesław Wejner
ul. Paderewskiego 45
86-105 Świecie
tel.: 52 33 15 421, 669 947 540
e-mail: czeslaw.wejner [at] wp.pl
Facebook: Koło Pszczelarzy w Świeciu

 • Dom Pomocy społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincenta a'Paulo

ul. Wojska Polskiego 128,
86.100 Świecie
tel. 52 33 11 884
email: dps_swiecie [at] wp.pl
www.dps-swiecie.org.pl