Dane teleadresowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Dane teleadresowe

ADRES DO KORESPONDENCJI

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
 
PODSTAWOWE TELEFONY I FAKSY

tel.: 52 333 23 23 (sekretariat burmistrza i zastępcy burmistrza)
tel.: 52 333 23 10 (centrala)
tel.: 52 333 23 10 (Biuro Obsługi Mieszkańców)

faks: 52 333 23 11 (sekretariat)
faks: 52 333 23 51 (Wydział Organizacyjny)
faks: 52 333 23 60 (Wydział Inwestycyjny)

TELEFONY I ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 - Świecie
tel.: 52 333 23 10

NIP Gminy Świecie: 5591003606
REGON Gminy Świecie: 092351067

NIP Urzędu Miejskiego w Świeciu: 5591899057
REGON Urzędu Miejskiego w Świeciu: 000525180

Sekretariat Burmistrza
tel.: 52 333 23 23;
e-mail: sekretariat [at] swiecie.eu
tel./faks: 52 333 23 11

Sekretarz Gminy
tel.: 52 333 23 15
e-mail: sekretarz [at] swiecie.eu

Skarbnik Gminy
tel.: 52 333 23 35;
e-mail: skarbnik [at] swiecie.eu

Wydział Organizacyjny
tel.: 52 333 23 13
e-mail: organizacyjny [at] swiecie.eu
tel./faks: 52 333 23 51

Wydział Finansowy
tel.: 52 333 23 33; 52 333 23 34
e-mail: finansowy [at] swiecie.eu

Biuro Rady Miejskiej
tel. 52 333 23 21
e-mail: biuro.rady [at] swiecie.eu

Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
tel.: 52 333 23 39;
e-mail: budownictwo [at] swiecie.eu

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
tel.: 52 333 23 19
e-mail: ochrona.srodowiska [at] swiecie.eu

Wydział Inwestycyjny
tel.: 52 333 23 61
e-mail: inwestycyjny [at] swiecie.eu
tel./faks: 52 333 23 60

Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
tel.: 52 333 23 31
e-mail: gospodarka.rozwoj [at] swiecie.eu

Straż Miejska
tel.: 52 331 09 50
e-mail: straz.miejska [at] swiecie.eu

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel.: 52 333 23 42
faks: 52 333 23 55
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe [at] swiecie.eu

Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tel.: 52 5190918
e-mail: subkowska [at] swiecie.eu

Wydział Polityki Społecznej
tel.: 52 333 23 50
e-mail: polityka.spoleczna [at] swiecie.eu

Referat Mieszkaniowy
tel.: 52 332 42 86
e-mail: jasionek [at] swiecie.eu

Referat Gospodarki Odpadami
tel.: 52 33 32 366, 52 33 32 367, 52 33 32 368
e-mail: arczynska-lisek [at] swiecie.eu

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
tel.: 52 380 08 14 (USC)
tel.: 52 380 08 10 (dowody, meldunki i sprawy obywatelskie)
e-mail: usciso [at] swiecie.eu

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
tel.: 52 380 08 10 lub 11
e-mail: usciso [at] swiecie.eu
tel./faks: 52 380 08 12

Godziny urzędowania Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich           

      poniedziałek       7.30 - 15.30
      wtorek       7.30 - 16.00
      środa       7.30 - 15.00
      czwartek       7.30 - 12.00
      piątek       7.30 - 15.00

KONTO BANKOWE

Bank Millennium S.A. Oddział w Świeciu
22 1160 2202 0000 0000 6089 7881
 
DANE DO FAKTUR

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
NIP: 559-10-03-606
REGON: 092351067