Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

 (Budynek Ratusza, ul. Duży Rynek 1)
 
KIEROWNIK

Andrzej Krawański
tel.: 52 380 08 15
e-mail: krawanski [at] swiecie.eu

URZĄD STANU CYWILNEGO

tel.: 52 380 08 14
faks: 52 380 08 12
e-mail: usciso [at] swiecie.eu

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

tel.: 52 380 08 10 i 11
faks: 52 380 08 12
e-mail: ewidencja.ludnosci [at] swiecie.eu

ADRES POCZTOWY

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Duży Rynek 1
86-100 Świecie

GODZINY OBSŁUGI INTERESANTÓW

poniedziałek   7.30 - 15.00
wtorek          7.30 - 15.30
środa            7.30 - 15.00
czwartek       7.30 - 12.00
piątek           7.30 - 14.30

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

1.ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 52 38 00 813.

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

poniedziałek, środa w godz. 7.30 - 15.00,

wtorek w godz. 7.30 - 15.30,

czwartek w godz. 7.30 - 12.00,

piątek w godz. 7.30 - 14.30.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek o udzielenie ślubu cywilnego,
• ważny dowód osobisty z aktualnym adresem zameldowania (lub ważny dowód osobisty i zaświadczenie o czasowym zameldowaniu, jeżeli nie nastąpiło wymeldowanie z pobytu stałego),
• złożenie pisemnego zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,
• postanowienie sądu wyrażające zgodę na zawarcie małżeństwa w przypadku osób niepełnoletnich i jak wyżej aktualny dowód osobisty.

Opłaty: Opłata skarbowa za sporządzenie Aktu Małżeństwa wynosi 84 zł- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).

Termin zawarcia małżeństwa

Małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego może być zawarte po upływie miesiąca od dnia kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC prawem wymagane dokumenty oraz podpisały zapewnienie o braku przeszkód prawnych do planowanego zawarcia małżeństwa. Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego podpisania.

Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:

BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

2. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO

Sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 52 38 00 813.


GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

poniedziałek, środa w godz. 7.30 - 15.00,

wtorek w godz. 7.30 - 15.30,

czwartek w godz. 7.30 - 12.00,

piątek w godz. 7.30 - 14.30.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkiem cywilno-prawnym,
• ważny dowód osobisty z aktualnym adresem zameldowania (lub ważny dowód osobisty i zaświadczenie o czasowym zameldowaniu, jeżeli nie nastąpiło wymeldowanie z pobytu stałego),
• złożenie pisemnego zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa,
• postanowienie sądu wyrażające zgodę na zawarcie małżeństwa w przypadku osób niepełnoletnich i jak wyżej aktualny dowód osobisty.

Opłaty: Opłata skarbowa za sporządzenie Aktu Małżeństwa wynosi 84 zł- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014.1628- j.t.).

Termin zawarcia małżeństwa

Małżeństwo wyznaniowe może być zawarte gdy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC prawem wymagane dokumenty oraz podpisały zapewnienie o braku przeszkód prawnych do planowanego zawarcia małżeństwa.  
Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilno-prawnym powinno być zawarte w terminie 6 m-cy tj. ważności ZAŚWIADCZENIA otrzymanego po  złożeniu zapewnienia o braku przeszkód prawnych do planowanego zawarcia małżeństwa.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:

BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

3. MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U.  z 2004 r. Nr 277, poz. 2743).

Wymagane dokumenty:

• wniosek (PDF - pobierz)
• skrócony odpis aktu małżeństwa.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: do 6 miesięcy

Procedura odwoławcza: Nie przysługuje


Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

 

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

4. ZMIANA IMIENIA DZIECKA DO 6 M-CY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA


Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek - PDF pobierz,
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (urodzenie zarejestrowane w innym USC niż Świecie),
• dowody tożsamości rodziców (do wglądu).

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Procedura odwoławcza: zażalenie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia o odmowie zmiany imienia.

Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

5. ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414)

Wymagane dokumenty:

• wniosek (PDF - pobierz),
• dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
• odpis zupełny aktu małżeństwa lub aktu urodzenia- według stanu cywilnego.

Opłaty: Opłata skarbowa*: za wydanie decyzji – 37,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

* Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

6. WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek
• dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
• oryginał zagranicznych odpisów aktów stanu cywilnego,
• polskie tłumaczenie, dokonane przez tłumacza przysięgłego w konsulacie lub w Polsce, zagranicznego aktu stanu cywilnego.

Opłaty: opłata skarbowa*: za wydanie jednej decyzji – 50,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni.

Procedura odwoławcza:

odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

• uzupełnienie i sprostowanie wpisanego zagranicznego aktu - wg potrzeb
• sprawę załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1

*Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

7. SPROSTOWANIE BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek
• dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
• odpisy zupełne aktów stanu cywilnego.

Opłaty:

opłata skarbowa*: za wydanie decyzji – 39,00 zł.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

* Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

8. WYDANIE ZUPEŁNYCH I SKRÓCONYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek - pobierz,
• dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

Uwaga! do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty.

Opłaty:

opłata skarbowa*:
- za jeden odpis skrócony – 22,00 zł,
- za jeden odpis zupełny – 33,00 zł.

Wolne od opłat są dokumenty przeznaczone do spraw :
- emerytalno-rentowych,
- zasiłku rodzinnego,
- alimentacyjnych, świadczeń socjalnych.

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Od dnia 19.10.2020 wnioski o odpisy aktów stanu cywilnego nalezy składać wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Świeciu, Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Wojska Polskiego 124, pocztą lub drogą elektroniczną przez platformę ePUAP.

* Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

9. SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA, UZNANIE OJCOSTWA

Sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1 lub drogą elektroniczną przez paltformę ePUAP.

- dziecko z małżeństwa - sprawę załatwia się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 52 38 00 814,

- uznanie ojcostwa dziecka narodzonego - sprawę załatwia się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 52 38 00 814,

- uznanie ojcostwa dziecka poczętego - sprawę załatwia się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 52 38 00 814.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek - pobierz,
• dowody osobiste rodziców (do wglądu).

Opłaty:

opłata skarbowa:
1 egzemplarz aktu bezpłatnie, za każdy następny opłata wynosi 22,00 zł*.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

* Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

10. SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).

Wymagane dokumenty:

• wniosek - pobierz,
• dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu),
• dowód osobisty osoby zmarłej,
• dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej (do wglądu).

Opłaty:

opłata skarbowa:
1 egzemplarz aktu bezpłatnie, za każdy następny – 22,00 zł *.

Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

sprawę załatwia się Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich ul. Duży Rynek 1.

* Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

11. UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Podstawa prawna:

- art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

- art. 46  oraz art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)  o ewidencji ludności,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),

- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r.  w sprawie  określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych  jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie  opłat  za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Formularz do pobrania: wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - pobierz

- dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,

- dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Inne informacje:

Dane jednostkowe z rejestrów mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.

Od dnia 01.07.2019 r. wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do dowolnego organu gminy, z zastrzeżeniem, że w tej samej sprawie wniosek nie został złożony do organu innej gminy.

W celu uzyskania danych jednostkowych we wniosku o udostępnienie danych należy zaznaczyć odpowiedni rejestr, z którego mają zostać udostępnione dane.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów mieszkańców lub rejestru PESEL dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Opłaty:

- opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub  rejestru PESEL wynosi: 31 zł. (obowiązek wniesienia  opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku)

- opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika) wynosi: 17 zł.

- opłatę za udostępnienie danych  jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL, albo za pełnomocnictwo wnosi się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego nr 124 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu nr konta: Bank Millennium Oddział Świecie nr 22116022020000000060897881 i dołącza dowód wpłaty do wniosku.

Termin i tryb realizacji:

Odpowiedzi na wniosek udziela się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ustawy o ewidencji ludności organ odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
86-100 Świecie
Duży Rynek nr 1
pokój nr 1

tel. 52 3800810, 523800811
fax 52 3800812

 Wnioski o wydanie dowodu osobistego składa się w poniedziałki i środy do godziny 15.00, w czwartki do godz. 12.00, we wtorki do godz. 15.30 i w piątki do godz. 14.30. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy drukować dwustronnie.

Proszę przejśćć na stronę: (przejdź)

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

13. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego

Podstawa prawna: art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, art. 104 ust. 1 Kodeks postępowania administracyjnego, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy z uzasadnieniem.
2. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” - pobierz lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” - pobierz.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. przy złożeniu wniosku o zameldowanie (za wydanie decyzji administracyjnej) należy wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego nr 124 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta Bank Millennium Oddział Świecie nr 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881.

Termin załatwiania sprawy:

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 3 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujwasko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który  wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Dodatkowe informacje:

Organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest obowiązany na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania lub wymeldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca pobytu. Jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga właściwy organ gminy.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

14. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązana jest wymeldować się.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

• Formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (pobierz) lub wskazując na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego dotychczasowy adres pobytu czasowego meldując się w nowym miejscu
• Dowód osobisty lub paszport

Jak dokonać wymeldowania?

• Osobiście
• Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości  17,00 zł płatnej na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.
• Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
• Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. 

Opłaty:

• za wymeldowanie nie pobiera się opłat
• Opłata skarbowa –  w wysokości 17,00 zł – za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej w Kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu
Bank Millennium Oddział Świecie 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881

Termin załatwiania sprawy:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

15. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Podstawa prawna:

art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

1. Druk meldunkowy: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pobierz)
2. Dowód osobisty.

Opłata:

Za czynność związaną z wymeldowaniem opłaty skarbowej nie pobiera się. Jednak wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu jest na wniosek i np. do celów własnych, urzędowych, notarialnych  jest odpłatne 17 zł.

Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego nr 124 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta Bank Millennium Oddział Świecie nr  22 1160 2202 0000 0000 6089 7881.

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie.

Jednostka odpowiedzialna:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Dodatkowe informacje:

1. Osoba, która opuszcza  miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu stałego, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. W nowym miejscu pobytu stałego należy zameldować się w czasie jednego miesiąca.

2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym na piśmie w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Wymeldowanie z pobytu stałego nie powoduje obowiązku wymiany  dowodu osobistego.

5. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub na pobyt czasowy pod nowym adresem w zgłoszeniu należy podać adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego i wtedy automatycznie zostanie się wymeldowanym z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

16. Zgłoszenie pobytu stałego

Podstawa prawna

art. 28 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk meldunkowy: Zgłoszenie pobytu stałego (pobierz).

Do wglądu:

1. Dowód osobisty
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu); możliwość dostarczenia wydruku treści księgi wieczystej dot. własności lokalu lub budynku (wydruk ze strony Ministerstwa Śprawiedliwości)

Opłaty: Nie pobiera się

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Dodatkowe informacje:

1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszenia pobytu stałego potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
2. Jeżeli zmienia się miejsce zameldowania na pobyt stały w obrębie jednej gminy  należy wypełnić tylko jeden druk zgłoszenia zameldowania na pobyt stały zaznaczając na nim poprzednie miejsce zameldowania, wymeldowanie  z poprzedniego miejsca pobytu stałego  jest automatyczne.
3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym na piśmie w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Zmiana zameldowania stałego nie powoduje obowiązku wymiany  dowodu osobistego.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

17. Zgłoszenie pobytu czasowego

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

• Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” (pobierz)
Na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić fakt pobytu właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.
• Dowód osobisty lub paszport
• Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna).

Jak dokonać zameldowania?

• Osobiście
• Przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości  17,00 zł płatnej na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.
• Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
• Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru, dołączając do niego odpowiednie dokumenty:
- jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym ma nastąpić zameldowanie do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu,
-jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować do formularza należy dołączyć w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu oraz dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.

Opłaty:

• za zameldowanie nie pobiera się opłat
• Opłata skarbowa –  w wysokości 17,00 zł –za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej w Kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu
Bank Millennium Oddział Świecie 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

18. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Podstawa prawna: art. 40, art. 41, art. 42, art. 43 ustawy  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. (Dz.U.2017.2411) w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

- druk meldunkowy: zgłoszenie pobytu stałego (pobierz).
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu); możliwość dostarczenia wydruku z internetu (strona Ministerstwa Sprawiedliwości) treści księgi wieczystej dot. własności nieruchomości.

Do wglądu:

Ważny dokument podróży

Dodatkowe informacje:

Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszenia pobytu stałego potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE oraz członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przebywający na terytorium R.P. ma obowiązek zameldować się  w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium R.P. nie przekracza 30 dni.

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w R.P., dokument: zgoda na pobyt tolerowany albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w R.P., udzieleniu w R.P.  ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek rodziny cudzoziemca przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości-przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.

Pełnomocnictwo - pobierz

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie

Jednostka Odpowiedzialna:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

19. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, ale tylko w przypadku jeśli czas jego pobytu czasowego przekracza 3 miesiące.
Pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca chyba, że ich pobyt na terytorium RP nie przekracza 30 dni.
Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

• Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” (pobierz)
Na formularzu zgłoszenia twojego pobytu musi się podpisać i potwierdzić fakt pobytu właściciel lub inny podmiot, który ma tytuł prawny do mieszkania.
• Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna)
• Oraz w zależności od statusu cudzoziemca:

1. cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkiem rodziny takiego cudzoziemca przedstawia:
- ważny dokument podróży,
- wizę.

Jeśli wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo w dokumencie podróży umieszczono odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE - przygotuj zamiast wizy jeden z następujących dokumentów:
o tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
o karta pobytu,
o zgoda na pobyt tolerowany,
o zezwolenie na pobyt czasowy,
o zezwolenie na pobyt stały,
o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
o decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

2. cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

3. członek rodziny cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
- ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Jak dokonać zameldowania?

• Osobiście
• Przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości  17,00 zł płatnej na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.
• Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
• Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru, dołączając do niego odpowiednie dokumenty:
- jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym ma nastąpić zameldowanie do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu,
-jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować do formularza należy dołączyć w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu oraz dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.
• Zameldowania w formie dokumentu elektronicznego może dokonać tylko obywatel państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej lub członek rodziny cudzoziemca, który jest obywatelem jednego z wymienionych powyżej państw.

Opłaty:

• za zameldowanie nie pobiera się opłat
• Opłata skarbowa – w wysokości 17,00 zł – za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej w Kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 lub na konto Urzędu Miejskiego w Świeciu
Bank Millennium Oddział Świecie
22 1160 2202 0000 0000 6089 7881

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

20. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Podstawa prawna:  art. 36, art. 37 i art. 39  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

Druk meldunkowy:
- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (pobierz).
- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (pobierz).

Do wglądu: Dowód osobisty.

Opłaty: 

Za czynność związaną ze zgłoszeniem wyjazdu poza granice R.P. lub powrotu z wyjazdu opłaty skarbowej nie pobiera się.
Jednak zaświadczenie o zgłoszonym wyjeździe lub zgłoszonym powrocie jest wydawane na wniosek i np. do celów własnych, urzędowych, notarialnych  jest odpłatne 17 zł.

Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego nr 124  lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta Bank Millennium Oddział Świecie nr 22116022020000000060897881.

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzilana:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Dodatkowe informacje:

1. Zgłoszenie wyjazdu z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego w Polsce.
2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice R.P. bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Obowiązku zgłoszenia wyjazdu poza granice R.P. lub zgłoszenia powrotu  można dokonać przez pełnomocnika (pobierz) legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

21. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego

Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności i art. 104  ust. 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego;  art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

1. Pisemny  wniosek o wymeldowanie wraz z uzasadnieniem (pobierz).
2. Dokumenty potwierdzające legitymację procesową wnioskodawcy (art. 28 k.p.a.) – tytuł prawny  do lokalu lub nieruchomości (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny).
3. Dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dot. wymeldowanie, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego), możliwość dostarczenia wydruku z (internetu - strona Ministerstwa Sprawiedliwości), treści księgi wieczystej dot. własności przedmiotowej nieruchomości.

Do wglądu: Dowód osobisty

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. przy złożeniu wniosku o wymeldowanie (za wydanie decyzji administracyjnej dot. wymeldowania osoby, lud odmowy wymeldowania osoby) opłatę należy wnieść  w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ulicy Wojska Polskiego nr 124 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta Bank Millennium Oddział Świecie nr 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881.

Termin załatwiania sprawy:

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 3 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Duży Rynek 1
86-100 Świecie
pokój nr 1
tel.: 52 3800810, 52 3800811,
fax  52 3800812.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Dodatkowe informacje:

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego.

KARTA USŁUG: URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

22. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców Gminy Świecie

Podstawa prawna: art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

Podanie o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców (pobierz).

Do wglądu: Dowód osobisty. 

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.( dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego nr 124  lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Świeciu Nr konta Bank Millennium Oddział Świecie nr  22 1160 2202 0000 0000 6089 7881

Termin załatwiania sprawy:

Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Dodatkowe informacje:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
-urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa.
-osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie można uzyskać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem (pobierz) udzielonym na piśmie w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego, po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić sprawę, w szczególności osoby korzystające z pomocy społecznej, pozostałe zgodnie z art. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.