Właściciela nieruchomości

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Właściciela nieruchomości

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

1.    Złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2.    Złożenie nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami  - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastapiła zmiana. W przypadku deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania, w związku ze śmiercą mieszkańca - w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Deklarację można złożyć w następujący sposób:
•    w Biurze Obsługi Mieszkańca lub sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu;
•    przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świeciu;
•    przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, deklarację należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

3.    Ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami w terminach miesięcznych, „z góry” do 15 tego dnia każdego miesiąca.

4.    Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania w jeden z poniżej wymienionych sposobów:
 
•    gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Świeciu;
•    przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany przez Urząd Miejski w Świeciu.

W przypadku wpłat zbiorczych, dokonywanych przez zarządców lub administratorów nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się przelewem na rachunek bankowy gminy Świecie przeznaczony do gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o numerze: 34 1160 2202 0000 0000 7398 2286

5.    Postępowanie zgodnie z wymogami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” m.in.:
 
•    korzystanie z pojemników otrzymanych od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z gminą Świecie (dopuszcza się możliwość samodzielnego wyposażenia nieruchomości w pojemniki przez właściciela);
•    utrzymywanie pojemników w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników;
•    zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie
z wymogami Regulaminu;
•    przekazywanie zebranych odpadów przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne na podstawie umowy zawartej z gminą Świecie.

6.    Przekazywanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.
7.    Przekazywanie odpadów wielkogabarytowych do:
•    Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku;
•    Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Problemowych.

8.    Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani oddać zużyty sprzęt do:
•    Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku;
•    Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Problemowych;
•    podmiotu zbierającego zużyty sprzęt, lub prowadzącego punkt serwisowy – na zasadach określonych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

9.    Posiadacze odpadów w postaci zużytych baterii i akumulatorów przenośnych mogą przekazać te odpady do:

•    Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku;
•    Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Problemowych;
•    podmiotu zbierającego zużyte baterie i akumulatory lub do miejsc odbioru - na zasadach, określonych w ustawie o bateriach i akumulatorach

Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów samochodowych lub przemysłowych przekazuje się podmiotom, wskazanym w ustawie o bateriach i akumulatorach.  Kupujący baterię kwasowo – ołowiową lub akumulator kwasowo – ołowiowy powinien dostarczyć sprzedawcy detalicznemu zużytą baterię kwasowo – ołowiową lub akumulator kwasowo – ołowiowy.  

10.    Użytkownicy środków niebezpiecznych są obowiązani zwrócić sprzedawcy odpady opakowaniowe po tych środkach, na zasadach określonych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

11.    Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach, zlokalizowanych
w aptekach, przychodniach, ośrodkach zdrowia. Przeterminowane leki i chemikalia można przekazywać również do:

•    Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku;
•    Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Problemowych.

12.    Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w następujący sposób:
•    osobiście w biurze Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świeciu;
•    na numer telefonu Referatu Gospodarki Odpadami, wskazany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu;
•    na adres poczty elektronicznej Referatu Gospodarki Odpadami, wskazany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu;
•    pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie;
•    na numer faksu 52 33 32 311.

Zgłoszenie o przypadku niewłaściwego świadczenia usługi powinno zawierać:
•    czytelne imię i nazwisko zgłaszającego,
•    adres zamieszkania,
•    adres do korespondencji,
•    numer kontaktowy,
•    dokładny opis zdarzenia wraz z podaniem jego czasu i miejsca.

Do zgłoszenia może zostać załączona dokumentacja, świadcząca o niewłaściwym wykonaniu usługi np. fotografia, film, nagranie dźwiękowe itp.  
Zgłoszenia należy dokonać w możliwie najkrótszym terminie od zaistnienia zdarzenia.  

Załącznik: 

Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.