Poradnik

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Poradnik

1. Kiedy powstaje obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami?

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami powstaje za każdy miesiąc, w której na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

2. Kto jest obowiązany ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami?  

Właściciel nieruchomości. W rozumieniu ustawy, przez właściciela nieruchomości rozumieć należy również: współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną lub osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu (np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, najemca lokalu itp.), a także inny podmiot władający nieruchomością.     

Właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić opłatę za rzecz gminy, na której położone są nieruchomości np. osoba zamieszkująca w Bydgoszczy, która jest właścicielem budynku mieszkalnego
w Świeciu – ponosi opłatę za osoby zamieszkujące w tym budynku – na rzecz gminy Świecie.

3. W jaki sposób naliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami w gminie Świecie?

Opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
Wysokości miesięcznych stawek opłat wynoszą:

- 13,50 zł od osoby segregującej odpady

- 27,00 zł od osoby nie segregującej odpadów

Od 1 sierpnia 2016 r. Rada Miejska w Świeciu wprowadziła całkowite (100%) zwolnienie z opłaty za 3 i kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Ze zwolnienia mogą skorzystać również rodziny nie segregujące odpadów.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia

- w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w:

szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego

szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopnie niepełnosprawności

W celu naliczenia opłaty uwzględniającej zwolnienie – konieczne jest złożenie nowej deklaracji. Zwolnienie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożona zostanie ona złożona. Rodziny, które się nie zgłoszą, od 1 sierpnia 2016 r. będą miały naliczoną opłatę za każdą osobę zamieszkująca nieruchomość (bez uwzględnienia zwolnienia).

Przykład 1

Deklaracją objęta jest sześcioosobowa rodzina, w skład której wchodzą rodzice i czworo dzieci. Wszyscy członkowie rodziny posiadają aktualne Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z zapisami uchwały – zwolnienie przysługuje na trzecie i czwarte dziecko.

Wysokość opłaty za wszystkich członków rodziny (bez uwzględnienia zwolnienia) wynosi:

6 osób x 13,50 zł = 81 zł

Wysokość zwolnienia:

2 dzieci x 13,50 zł = 27 zł

Kwota do zapłaty:

81 zł – 27 zł = 54 zł

Przykład 2

Na nieruchomości zamieszkuje 7 osób: babcia, dziadek, rodzice i 3 dzieci. Członkami rodziny wielodzietnej objętej Kartą Dużej Rodziny jest 5 osób. Zgodnie z zapisami uchwały - zwolnienie przysługuje na trzecie dziecko.

Wysokość opłaty za wszystkich członków rodziny (bez uwzględnienia zwolnienia) wynosi:

7 osób x 13,50 zł = 94,50 zł

Wysokość zwolnienia:

1 dziecko x 13,50 zł = 13,50 zł

Kwota do zapłaty:

94,50 zł – 13,50 zł = 81 zł

4. Na jakiej podstawie ponoszona jest opłata za gospodarowanie odpadami?  

Na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Świeciu. Wzór deklaracji określony został w uchwale Rady Miejskiej w Świeciu.

W składanej deklaracji, właściciel nieruchomości oblicza miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (stawka przemnożona przez ilość osób zamieszkujących nieruchomość). W deklaracjach, obejmujących rodziny wielodzietne, którym przysługuje zwolnienie z opłaty – oblicza się również wartość przysługującego zwolnienia.   

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (w przypadkach, gdy właściciel nieruchomości zalega z opłatą).

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastapiła zmiana. W przypadku deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania, w związku ze śmiercą mieszkańca - w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Złożoną deklarację można również skorygować. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania – nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów była świadczona.

Urząd nie wysyła żadnych blankietów do opłaty. Opłatę ponosi się wyłącznie na podstawie złożonej deklaracji. 

5. Co się stanie, kiedy pomimo obowiązku nie złożę deklaracji lub kiedy okaże się, że zawarte dane są niezgodne ze stanem faktycznym?

W takim przypadku, wobec właściciela nieruchomości przeprowadzone zostanie postępowanie, w którym wydana zostanie decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

6. W jaki sposób regulować należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami?

Opłatę ponosimy do 15 dnia każdego miesiąca „z góry” na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego (właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje).

Mieszkańcy bloków – ponoszą opłatę do zarządców/administratorów nieruchomości, którzy później  przekazują te środki na rzecz gminy Świecie. 

7. W jaki sposób ustalane są wielkości pojemników przysługujących danej rodzinie?

Zgodnie z postanowieniami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” przyjmuje się, że właściciele nieruchomości:

1) nie prowadzący selektywnego zbierania odpadów – wytwarzają ok. 29 litrów/osobę/ tydzień zmieszanych odpadów komunalnych;

2) prowadzący selektywne zbieranie odpadów – wytwarzają ok. 14,5 litra/osobę/tydzień zmieszanych odpadów komunalnych (lub stanowiących pozostałość po segregacji).

Powyższe wielkości zostały ustalone z pominięciem odpadów, które ze względu na swoje rozmiary lub inne właściwości, nie są gromadzone w pojemnikach służących do zbierania odpadów (np. odpady wielkogabarytowe).

Zamieszkująca w domku jednorodzinnym 4 osobowa rodzina segregująca odpady surowcowe wytwarza ok. 60 litrów odpadów w okresie 1 tygodnia (120 l w okresie 2 tygodni). Usługa wywozu odpadów z nieruchomości jednorodzinnych świadczona jest co 2 tygodnie. Rodzinie przysługuje pojemnik 120 l.

8. Co zrobić, kiedy pojemnik nie wystarcza np. w okresie grzewczym?

W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może samodzielnie wyposażyć swoją nieruchomość w zakupiony przez siebie pojemnik. Firma ma obwiązek odbierać odpady zgromadzone w takim pojemniku. Ponadto, można zaopatrzyć się w czerwone worki (w Referacie Gospodarki Odpadami lub w ZUK-u), które będą służyć do zbierania odpadów zmieszanych, a wystudzony popiół zmieści się do pojemnika.      

9. Kiedy odbierane są odpady?

a) odpady zmieszane lub stanowiące pozostałość po segregacji odbierane są:

- 1 raz w tygodniu z nieruchomości wielorodzinnych

- 1 raz na 2 tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych

b) odpady opakowaniowe (szkło, tworzywa, papier, metale) odbierane są 1 raz w miesiącu

c) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, resztki owoców i warzyw) odbierane są przez cały rok nie rzadziej, niż 1 raz na 2 tygodnie, a z budynków wielolokalowych - nie rzadziej, niż 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października

Harmonogramy odbioru odpadów podawane są do publicznej wiadomości. 

10. Co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi np. szafą, telewizorem?

Można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Sulnówku (PSZOK) lub oddać podczas Mobilnej Zbiórki Odpadów Problemowych, która organizowana jest 1 raz na poł roku w różnych miejscach na terenie miasta i w każdym sołectwie. Jednorazowo do PSZOK- u można oddać do 2 m3 odpadów.

11. Gdzie oddać gruz lub inne odpady budowlane?

Można oddać do PSZOK-u (mobilne zbiórki nie odbierają tego odpadu). Limit na odpady budowlane  wynosi 2 m3 z danej nieruchomości w ciągu roku. Można również zlecić usługę odbioru gruzu samodzielnie, co wiąże się z poniesieniem kosztów tej usługi (poza opłatą zagospodarowanie odpadami).

12. Kto weryfikuje, czy odpady są odpowiednio segregowane?

Zgodnie z zapisami umowy – firma odbierająca odpady zobowiązana jest przekazywać Urzędowi informację o stwierdzonych faktach niedopełnienia przez mieszkańców obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Za niedopełnienie tego obowiązku uznaje się fakt, występowania odpadów surowcowych w pojemniku do zbiorki odpadów zmieszanych, a także występowanie w pojemnikach typu „dzwon” lub workach - odpadów innych, niż dopuszczone do zbierania, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na pojemnikach/workach. W przypadku, gdy okaże się, iż na danej nieruchomości odpady nie są segregowane, a opłata obliczona jest z zastosowaniem stawki niższej – w drodze decyzji - właścicielowi nieruchomości określony zostanie nowy wymiar opłaty – z zastosowaniem stawki za odpady zmieszane.

13. Gdzie wyrzucić popiół?

Do pojemników na odpady zmieszane. 

14. Czy w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeba złożyć nową deklarację o wysokości opłaty?

W przypadku zmiany stawki opłaty, Burmistrz Świecia zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Jedynie w sytuacji, gdy wysokość opłaty za daną nieruchomość określona została w decyzji - właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji, uwzględniającej nowe stawki opłat.Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.