Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany jest przy obiektach Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Adres Punktu: Sulnówko 74 C, 86 – 100 Świecie.

2. Dojazd do PSZOK jest oznakowany tablicami informacyjnymi.

3. PSZOK jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – Wisła” Sp. z o. o. na podstawie umowy zawartej z Gminą Świecie.

4. PSZOK jest oznakowany, ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

5. PSZOK jest czynny we wtorki w godz. 7:30 - 17:00 oraz w soboty w godz. 7:30 - 12:00.

6. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów funkcjonowania PSZOK lub wprowadzenia rejestracji klientów pod warunkiem podania informacji do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

7. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne, wymienione w ust. 10, pochodzące wyłącznie od gospodarstw domowych z terenu Gminy Świecie i dostarczone w sposób posegregowany.

8. Odpady przywiezione do PSZOK, których rodzaj, ilość lub sposób dostarczenia wskazuje na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstw domowych – nie są przyjmowane.

9. Odbiór odpadów przez PSZOK odbywa się w ramach ponoszonej przez mieszkańca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

1) opakowania z papieru i tektury;

2) opakowania z tworzyw sztucznych (m.in. PET, PE, PP, PS);

3) opakowania z metali (m.in. puszki aluminiowe po napojach, puszki stalowe po konserwach);

4) opakowania ze szkła (m.in. butelki, słoiki);

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe (m.in. opakowania po płynnej żywności np. tetra-paki);

6) odpady papieru i tektury nieopakowaniowe (m.in. gazety, książki, zeszyty);

7) odpady tworzyw sztucznych nieopakowaniowe (m.in. meble ogrodowe, skrzynki, wiadra, doniczki);

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne;

11) zużyte tonery, płyty CD, DVD itp.;

12) termometry rtęciowe i inne odpady zawierające rtęć;

13) odpady niebezpieczne;

14) przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, oleje odpadowe, detergenty, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne;

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

16) meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. okna, drzwi);

17) szkło zbrojone i hartowane;

18) zużyte opony (z wyjątkiem opon od pojazdów rolniczych, ciężarowych i dostawczych);

19) bioodpady;

20) popiół;

21) tekstylia i odzież;

22) odpady budowlane i rozbiórkowe,

23) części samochodowe pochodzące z drobnych napraw wykonanych we własnym zakresie (np. fotele samochodowe, reflektory, zderzaki itp.).

11. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

12. Ustala się następujące roczne limity przyjęcia odpadów z danej nieruchomości:

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 1 Mg;

2) zużytych opon – 8 szt.

13. W PSZOK odpady są gromadzone selektywnie, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska. PSZOK wyposażony jest w oznakowane pojemniki lub boksy do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych.

14. Odpady są dostarczane przez mieszkańców osobiście. Dopuszcza się dostarczanie odpadów za pośrednictwem przedsiębiorców transportujących odpady, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie prowadzącego PSZOK. Mieszkaniec może dokonać powiadomienia telefonicznie na nr 52 33 01 980 lub na adres mailowy biuro [at] ekowisla.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta P.U.O. „EKO-Wisła” Sp. z o. o.

15. Pracownik PSZOK odpowiedzialny za przyjmowanie odpadów prowadzi ewidencję dostarczonych odpadów, z zastrzeżeniem ust. 16.

16. W przypadku odpadów limitowanych, o których mowa w ust. 12 w ewidencji zamieszcza się następujące dane:

a) data dostarczenia odpadów,

b) rodzaj i ilość dostarczonych odpadów,

c) dane mieszkańca dostarczającego odpady (imię i nazwisko),

d) dane nieruchomości, z której odpady pochodzą.

17. Rozładunek przyjmowanych odpadów dostarczający wykonuje samodzielnie, pod nadzorem pracownika PSZOK, który wskazuje miejsce umieszczania odpadów.

18. Rozładunek w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub niezgodnie z zaleceniami pracownika PSZOK, skutkuje odmową przyjęcia odpadów. Dostawca ma obowiązek zabrać odpady na własny koszt i ryzyko oraz zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.

19. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku, gdy dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych lub przyjęcie odpadów byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

20. W przypadku dostarczenia odpadów selektywnie zebranych, które zostały zanieczyszczone innymi odpadami – dostarczający ma obowiązek posegregowania odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Niewykonanie obowiązku posegregowania odpadów skutkuje odmową ich przyjęcia.

21. W PSZOK nie są przyjmowane takie odpady, jak:

a) materiały zawierające azbest,

b) odpady w opakowaniach cieknących,

c) odpady skażone bakteriami chorobotwórczymi,

d) odpady radioaktywne,

e) odpady bez możliwości wiarygodnej identyfikacji.

22. W PSZOK prowadzony jest rejestr podmiotów, do których przekazywane są zebrane odpady. Rejestr ten zawiera m. in. nazwę i adres firmy przyjmującej odpad danego rodzaju, zezwolenia świadczące o możliwości prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

23. W PSZOK nie dokonuje się potwierdzeń przyjęcia odpadów np. w formie karty przekazania odpadów itp.

24. Zabrania się wstępu i przebywania poza wyznaczonym terenem PSZOK.

25. Osobom nie wykonującym rozładunku odpadów zabrania się opuszczania pojazdu dostarczającego odpady.

26. Wjazd dostarczającego odpady na teren obiektu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego Regulaminu PSZOK.

27. Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy Świecie, Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – Wisła” Sp. z o. o. oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

www.ekowisla.pl
www.swiecie.eu

Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.