Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku

Gmina Świecie znajduje się w Tucholsko – Grudziądzkim Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku (MKUOK) stanowi jedną z trzech Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zgodnie z uchwałą Nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023” oraz uchwałą Nr XXVI/435/12 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023” i jej zmianą Nr V/110/15 z dnia 30 marca 2015 r.  

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zarządza  Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „EKO – WISŁA” Sp. z o. o.

W latach 2011 - 2014 gmina Świecie zrealizowała inwestycję polegającą na rozbudowie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Całkowita wartość Projektu wyniosła 44.775.433 zł. Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Dzięki realizacji tej inwestycji instalacja posiada status RIPOK dla przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki i odpadów zielonych. Instalacja przygotowana jest do obsługi 120.000 mieszkańców.

Odpady dostarczane do MKUOK rozpoczynają swoją „drogę po instalacji” od punktu ważenia i ewidencji znajdującego się w Biurze Obsługi Klienta.

Odpady w zależności od rodzaju kierowane są do konkretnej instalacji MKUOK.

W skład Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku wchodzą:

 1. instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP);
 2. instalacja kompostowania odpadów zielonych;
 3. punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych;
 4. instalacja przetwarzania odpadów budowlanych;
 5. punkt czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych;
 6. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Rozładunek dowożonych odpadów zmieszanych odbywa się w zasobni odpadów zmieszanych, zlokalizowanej wewnątrz budynku sortowni.


INSTALACJA DO MECHANICZNO – BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW (MBP)

Z ogólnego strumienia odpadów wydzielone zostają frakcje, które mogą tarasować linię sortowniczą lub przeszkadzać w dalszym procesie przetwarzania odpadów (np. odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe, sprzęt AGD, wykładziny itp.). Po preselekcji, odpady
za pomocą ładowarki podawane są do rozrywarki worków, skąd przenośnikiem przekazywane są do kabiny wstępnego sortowania.

Linia segregacji odpadów komunalnych umożliwia sortowanie mechaniczne i ręczne całego strumienia odpadów komunalnych zmieszanych.

W kabinie wstępnej segregacji prowadzone jest manualne wydzielenie odpadów tarasujących (pozostałe po preselekcji odpady tarasujące i problemowe, odpady niebezpieczne, szkło, większe kartony itp.).

 Po wstępnej segregacji strumień odpadów poddawany jest działaniu separatora elektromagnetycznego, zapewniającego wydzielanie metali żelaznych, które trafiają do pojemnika umieszczonego pod separatorem. Po separacji elektromagnetycznej, odpady kierowane są do separatora wirowo – prądowego wydzielającego metale nieżelazne.

Po wydzieleniu metali – odpady trafiają do sita bębnowego, celem rozdziału na frakcje wielkościowe:

-  frakcja nadsitowa > 90 mm (kierowana na dalszą część linii sortowniczej)
-  frakcja podsitowa od 0 – 90 mm (kierowana do hali stabilizacji tlenowej)

Frakcja nadsitowa trafia do drugiej kabiny sortowniczej, gdzie ręcznie wydzielane są frakcje materiałowe przeznaczone do recyklingu (papier, karton, folia PE, tworzywa HDPE, PP, PET biały, PET zielony, PET niebieski, opakowania wielomateriałowe).

Linia pracuje również na odpadach zbieranych selektywnie. Mieszkańcy gminy Świecie segregują szkło, tworzywa sztuczne, metale i papier. W zależności od rodzaju zabudowy,
do selektywnego zbierania odpadów służą kolorowe worki (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniki typu „dzwon” (zabudowa wielorodzinna np. bloki). 

Wydzielone poszczególne asortymenty surowców są prasowane i przygotowane do sprzedaży.

Frakcja podsitowa od 0 – 90 mm trafia do hali stabilizacji trafia w celu ustabilizowania w systemie spełniającym wymogi BAT.

W zamkniętym obiekcie możliwe jest prowadzenie pierwszego (intensywnego) stopnia stabilizacji odpadów biodegradowalnych. Wydajność instalacji wynosi 15.000 Mg/rok. Frakcja formowana jest w pryzmy, które są odpowiednio nawadniane oraz napowietrzane za pomocą wymuszonego systemu napowietrzania i gąsienicowej przerzucarki. Proces intensywnej stabilizacji jest na bieżąco monitorowany za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Gazy poprocesowe oczyszczane są za pomocą systemu z filtrem biologicznym.

Po upływie czasu stabilizacji (ok. 28 dni) materiał wywożony jest na plac dojrzewania stabilizatu (pryzmy otwarte).  Po procesie dojrzewania – stabilizat [a1] trafia na kwaterę składowania.

Instalacja MBP posiada następujące wydajności:

-  30.000 Mg/rok (część mechaniczna), w tym:

 • 28.500 Mg/rok – segregacja odpadów zmieszanych
 • 1.500 Mg/rok – segregacja odpadów surowcowych z selektywnej zbiórki

-  15.000 Mg/rok (część biologiczna)

INSTALACJA KOMPOSTOWANIA ODPADÓW ZIELONYCH

Do tej kompostowni o zdolności przerobowej 1.000 Mg/rok trafiają odpady zielone pochodzące z selektywnej zbiórki takie jak: trawa, krzewy, drobne gałęzie, liście. Odpady przygotowywane są do procesu kompostowania poprzez korektę składu, czyli oczyszczanie z frakcji przeszkadzających np. szkła, kamieni, folii.

Odpady kompostowane są w pryzmach otwartych, z okresowym nawadnianiem i przerzucaniem przy użyciu przerzucarki samojezdnej.

Po zakończeniu procesu kompostowania (ok. 12 tygodni) odpady zostają przetransportowane na plac przesiewania kompostu na sicie mobilnym - celem uszlachetnienia otrzymanego materiału.

W wyniku procesu kompostowania powstaje pełnowartościowy kompost nadający się do rolniczego wykorzystania. Spółka posiada odpowiedni certyfikat, wydany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który umożliwia wprowadzenie do obrotu gotowego produktu pod nazwą „Ziemia z Sulnówka”.

PUNKT DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Odpady wielkogabarytowe kierowane są na plac magazynowy zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych. Strumień dowożonych odpadów wielkogabarytowych, ze względu na sposób dalszego postępowania, można podzielić na 2 grupy:

 • tzw. odpady brązowe (głównie meble i inne elementy wyposażenia wnętrz, itp.)
  – kierowane do punktu demontażu, gdzie następuje ich demontaż i rozsortowanie na poszczególne frakcje;
 • tzw. odpady białe (sprzęt AGD i RTV) – okresowo magazynowane na terenie Zakładu, a następnie przekazywane do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przepustowość punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych wynosi ok. 1.500 Mg/rok. 

INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH

Zmieszane odpady budowlane dowożone do MKUOK, po wstępnym rozsortowaniu, zostają zagospodarowane bezpośrednio na terenie Zakładu jako podbudowa dróg technologicznych lub warstw izolacyjnych na składowisku.
Przepustowość punktu przetwarzania odpadów budowlanych dostosowana jest do strumienia tych odpadów (nie mniej niż 5.500 Mg/rok).

PUNKT CZASOWEGO MAGAZYNOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Punkt przyjmowania i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych służy do magazynowania i ekspediowania odpadów niebezpiecznych, zebranych w drodze selektywnej zbiórki lub wydzielonych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych dowożonych do MKUOK. Przepustowość punktu przyjmowania i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych wynosi 142 Mg/rok.

SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

Składowisko odpadów o łącznej powierzchni - 9,2 ha i pojemności całkowitej - 1.156.000 m3 stanowią trzy kwatery składowania:

a)  I kwatera o powierzchni 2 ha – eksploatowana w latach 1993 – 2001, całkowicie  zrekultywowana

b)  II kwatera o powierzchni 2,45 ha – eksploatowana w latach 2002 – 2010, rekultywowana

c)  III kwatera o powierzchni 4,71 ha – eksploatowana od 2011 r.

Składowisko zostało zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się odcieków do środowiska, za pomocą specjalistycznej konstrukcji uszczelniającej dno i skarpy składowiska. Składowisko wyposażone jest w sieć piezometrów służących do kontroli zmian zachodzących
w wodach podziemnych. Wody odciekowe powstające na dnie składowiska są ujęte za pomocą drenażu i kierowane do zbiornika odcieków o pojemności 1.100 m3.
Na terenie składowiska wprowadzono system odgazowujący, składający się z kilkunastometrowych studni wywierconych w warstwie odpadów oraz sieci rur kierowanych do generatora. System odgazowujący służy do przetworzenia gazu składowiskowego na energię elektryczną i cieplną.

Animacja obrazująca pracę wykonywaną w Międzygminnym Kompleksie Unieszkoldiwiania Odpadów w Sulnówku.

Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.