Zieleń

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Zieleń

WYCINKA DRZEW

Zadaniem organów ochrony przyrody jest szeroko rozumiana ochrona przyrody, polegająca na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, w tym m. in. zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień – w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018 poz. 142 ze zmianami). Nowelizacja wyżej wymienionej ustawy, ma na celu zapobieganie masowym wycinkom drzew. Usunięcie drzew, wiąże się ze stratami w środowisku przyrodniczym. Zadrzewienia pełnią w środowisku wiele ważnych funkcji m.in. ekologiczne, estetyczne, kulturowe i krajobrazowe. Są ważnymi korytarzami migracyjnymi oraz stanowią siedliska dla wielu organizmów żywych. Zadrzewienia w szczególności śródpolne, stanowią schronienie dla zwierząt, ptaków i owadów. Wobec powyższego , wycinka drzew podlega zgłoszeniu do gminy w przypadku drzew rosnących na terenach prywatnych, jeżeli usunięcie ich nie jest związane z działalnością gospodarczą a obwody drzew (mierzone na wysokości 5 cm) przekraczają następujące wymiary:
•    80 cm – w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
•    65 cm – w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
•    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,  
•    oraz krzewów, których skupiska zajmują ponad 25 m2 powierzchni.

Zmiany w przepisach nie obejmują natomiast:
•    drzew i krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomiści lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
•    drzew i krzewów złamanych bądź przewróconych w efekcie czynników naturalnych, wypadku czy katastrofy,
•    drzew i krzewów wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
•    krzewów oraz ich skupisk o powierzchni do 25 m2.
W przypadku osób fizycznych oraz firm, które planują wycinkę drzew w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, muszą złożyć wniosek o wycinkę drzew.
Co po zgłoszeniu zamiaru wycinki?
Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew należy do kompetencji gminy. Przed jego wydaniem, organ jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin terenu w ciągu 21 dni, z których rośliny mają być usunięte. Celem tego działania ma być określenie gatunków oraz obwodów drzew na wysokości 5 cm. Ustalenia są spisywane w formie protokołu obowiązującego przez 6 miesięcy od momentu sporządzenia. Na odrzucenie zgłoszenia wycinki gmina ma 14 dni, od chwili oględzin. W tym terminie, może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Jeśli tego nie zrobi, właściciel ma prawo usunąć drzewo.
Ponadto, wprowadzony został przepis, który mówi, że jeżeli po upływie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za ich wycinkę.
Jak dokonać zgłoszenia wycinki?
Wystarczy złożyć  wypełnione zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew według wzoru do BOM w Urzędzie Miejskim w Świeciu. W wyżej wymienionym zgłoszeniu, powinny znajdować się następujące informacje:
•    imię i nazwisko wnioskodawcy,
•    oznaczenie nieruchomości, na której ma dojść do wycinki,
•    rysunek lub mapkę, które pozwolą zlokalizować drzewa na nieruchomości.
W sytuacji usuwania drzew z obszaru nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia rozpatruje wojewódzki konserwator zabytków.
W przypadku nie zgłoszenia do gminy zamiaru usunięcia drzew, których obwody mierzone na wysokości 5 cm przekraczają wskazane w ustawie wymiary, zostanie obarczony administracyjną karą pieniężną.