Vistula Park II

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Vistula Park II

OBSZAR ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  VISTULA PARK II 
ŚWIECIE-SULNOWO

Obszar położony jest pomiędzy drogami powiatowymi nr 239 (Świecie -Osie) a 1259C (Sulnowo-Sulnówko) w odległości 3 km od drogi krajowej nr 1 (budowanej S5) i 14 km od węzła autostrady A1.
Obszar zajmuje powierzchnię 19,62 ha i jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
W sierpniu 2012 r. zakończono szeroko zakrojone inwestycje, związane z zaopatrzeniem strefy we wszelkie niezbędne media m.in.:
- 2 km asfaltowych dróg,
- 2,8 km sieci wodociągowej,
- 1,7 km kanalizacji sanitarnej,
- 2 km kanalizacji deszczowej,
- cały teren oświetlają 62 lampy.

Inwestorzy zainteresowani wykupieniem działek w Vistuli Park II (ich cena będzie uzależniona od wyceny rzeczoznawcy) proszeni są o kontakt:

Urząd Miejski w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
(parter, pokój nr 8)
tel.: 52333 23 40
e-mail: ratkowski [at] swiecie.eu

Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej
(I piętro, pokoje nr 17 i 18)
tel.: 52 333 30 50 lub 52 333 23 30
e-mail: gospodarka.rozwoj [at] swiecie.eu

Szersze informacje oraz oferty Parku na stronie http://investin.swiecie.eu/