Straż Miejska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Straż Miejska

KOMENDANT

Roman Witt
tel.: 52 333 23 58
e-mail: witt [at] swiecie.eu

ADMINISTRACJA

Maciej Wyrąbkiewicz
faks: 52 330 00 91
e-mail: straz.miejska [at] swiecie.eu

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30
wtorek w godz. 7.30 - 16.00
piątek w godz. 7.30 - 15.00

INTERWENCJE

całodobowo od poniedziałku od godz. 7.00 do niedzieli do godz. 6.00
(z wyjątkiem świąt)
tel.: 52 331 09 50
986 - numer bezpłatny dla abonentów T-Mobile

ADRES DO KORESPONDENCJI

Straż Miejska
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW

1. POZWOLENIE NA ZGROMADZENIA

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty:

wniosek zawierający następujące informacje:
- imię i nazwisko, datę urodzenia, adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub organizacji,
- cel, program i język, w którym będą się porozumiewać członkowie zgromadzenia,
- miejsce i datę zgromadzenia,
- określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzenia.

Opłaty: od decyzji o zakazie zgromadzenia – 10,00 zł*.

Termin załatwienia sprawy: na bieżąco.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Burmistrza Świecia, w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: sprawę załatwia się w budynku przy ul. Duży Rynek 1.

*Opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

2. ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 
Imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsca dla osób  na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300 (art. 3 pkt 1 ustawy).
 
Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne ( art. 3a ustawy).
 
Przepisów ustawy nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami (art.2 ustawy).

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powinien zawierać:

• dane organizatora imprezy,
• dane osób uprawnionych do występowania w imieniu organizatora,
• dane kierownika ds. bezpieczeństwa,
• informacje o miejscu, terminie, godzinach, charakterze imprezy,
• informację  o przewidywanej liczbie widzów,
• informację o zgodzie właściciela/zarządcy terenu/obiektu na organizację imprezy
• informację o odpłatności za wstęp na imprezę  

Wniosek składa się w sekretariacie Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124
 
Do wniosku należy dołączyć:

1. opinie : Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
2. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

UWAGA!
O wydanie opinii o których mowa w punkcie 1 i 2,  organizator zwraca się do w/w organów nie później niż na 14 dni  przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 
3. graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
a. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,  
d. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów
4. kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99, poz. 665),
5. regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej (zgodnie z art. 17 a. ust. 3 Organizator masowej imprezy sportowej określa w regulaminie obiektu sportowego miejsca nieprzeznaczone dla publiczności oraz zasady wstępu na masową imprezę sportową osób małoletnich),
6. program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
7. informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób, przy czym wszyscy porządkowi muszą legitymować się ważną licencją pracownika ochrony,
8. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej,
9. zaświadczenie potwierdzające, iż osoba wyznaczona przez organizatora do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa odbyła przeszkolenie w tym zakresie,
10. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
11. szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
12. polisę potwierdzająca ubezpieczenie się organizatora imprezy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej, (przedłożenie tego załącznika wymagane jest tylko  w przypadku imprez, na które wstęp jest odpłatny),
13. informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
14. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk w trakcie imprezy.
 
Opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
Od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).
 
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł
Zgodnie z tą regulacją opłacie skarbowej nie będą podlegały między innymi: podania (żądania, wnioski, zażalenia, odwołania) i załączniki do podań, weksle i dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.
Ponadto zgodnie z nową ustawą zmienił się sposób wnoszenia opłaty skarbowej.
 
Opłatę skarbową można uiścić:
Opłaty skarbowe uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego (ul. Wojska Polskiego 124) w godzinach urzędowania lub na konto urzędu:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881
 
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia!
W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie np. opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 
Termin załatwienia sprawy:
Burmistrz Miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
 
Kontrola imprez:
W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta, następuje kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Miasta może przerwać imprezę masową.
 
Przepisy karne:
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.