Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

KIEROWNIK

Monika Budzowska 
(pokój nr 18, I piętro)
tel.: 52 333 23 30
e-mail: budzowska [at] swiecie.eu

INSPEKTORZY

(pokój nr 17, I piętro)
tel.: 52 333 23 31
tel.: 52 333 30 50
e-mail: gospodarka.rozwoj [at] swiecie.eu

DIAGNOZA ROZWOJU:

https://www.ops-swiecie.pl/?mod=page&id=55,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/870
,
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=mwS3VYHToX&jst=%C5%9Awiecie

https://bydgoszcz.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

https://tujestpraca.eu/statystyki/stopa-bezrobocia-w-wojewodztwie/

https://www.swiecie.eu/pl/page/strategia-rozwoju-gminy


USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WYDZIAŁ:
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Przedsiębiorca może zarejestrować  firmę oraz zarządzać wpisem  przez Internet posługując się formularzami Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Więcej informacji: www.ceidg.gov.pl

Formularze i instrukcje - przejdź

WYSZUKIWARKA KODÓW PKD - przejdź

TRANSPORT

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

1. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna: art. 18 ust.1pkt.1 lit. b, c, d, d1, ust. 4, art. 20, art. 21, art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 3 - 8, art. 24 ust. 1, 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) § 13, § 15-19, § 25, § 26 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz 916) oraz art.79 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2012 r. o publicznym transporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z póź. zm.)

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek (pobierz) o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 
Załączniki:

 • kserokopia posiadanej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 • inne dokumenty istotne w sprawie

Do wglądu: Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

Opłaty: Opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia - w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Zmiana zezwolenia – 10% opłaty.

Tabela opłat (pobierz)

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

2. UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 i 5, art. 6 ust. 1-5 art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 lit. a, art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późń. zm.), § 2 ust. 1, § 6 - § 8, § 26 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).


Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek (pobierz) o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Warunki, które muszą być spełnione, żeby uzyskać licencję na przewozy taksówką

 • nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu taksówkarza,
 • nie można mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi. Oznacza to, że jest się ich właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie pojazdy są w leasingu lub dzierżawie.

Zatrudnieni kierowcy taksówki:

 • nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
 • muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B,
 • nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy,
 • nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Zasady te dotyczą przedsiębiorcy, jeśli chce sam prowadzić taksówkę.

Załączniki:

 • kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd którym transport ma być wykonywany (dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim; dokument powinien zawierać wpis świadczący o dokonanym przeglądzie "taxi",
 • kserokopia zaświadczenia o braku przeciwwskazań przychologicznych do wykonywania pracy kierowcy,
 • kserokopia zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy.

Do wglądu: Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

Opłaty: za udzielenie licencji na okres:

od 2 do 15 lat - 200,00 zł,
powyżej 15 do 30 lat - 250,00 zł,
powyżej 30 do 50 lat - 300,00 zł,

Opłata administracyjna jest wnoszona przed odbiorem licencji.

Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii, dokonane przez organy administracji samorzadowej, objęta jest opłatą skarbową w wysokości 5 PLN od każdej rozpoczętej strony.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

Procedura odwoławcza: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto:
BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

Wniosek - pobierz

Opłata administracyjna wnoszona jest przed odbiorem licencji i wynosi 10% opłaty za wydanie licencji.


ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

4. ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIECIE

Podstawa prawna: art. 11 i art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2137 z późn. zmianami).

Wykaz potrzebnych dokumentów: wniosek PDF (pobierz) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Do wglądu: Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

Opłaty:

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

 • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 %  alkoholu.

2.Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii, dokonane przez organy administracji samorządowej, objęta jest opłatą skarbową w wysokości 5 PLN od każdej rozpoczątej strony.

3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia (pobierz) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 3.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,
31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

Procedura odwoławcza:

 • zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia,
 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Sprawę załatwia się w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

KARTA USŁUG: WYDZIAŁ GOSPODARKI, ROZWOJU I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

5. JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 11 i art. 18 ust.1 i 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek PDF (pobierz) o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Załączniki:

 • zgoda organizatora imprezy,
 • kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

Do wglądu: Oryginały kserokopii załączonych dokumentów.

Opłaty: Opłata za pozwolenie jednorazowe wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, tj.:

 • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu i piwa,
 • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
 • 175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni.

Procedura odwoławcza:

 • zażalenie na postanowienie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia,
 • odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Odwoławczego Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Uwagi: Sprawę załatwia się w pokoju nr 17 (I piętro) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 124.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto: BANK MILLENIUM 22116022020000000060897881

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - pobierz

U W A G A !
Opłat skarbowych można dokonywać w kasie Urzędu lub wpłacając wymaganą kwotę na nr konta: 22116022020000000060897881 w Banku Millenium.