Gruczno dobrze zaplanowane

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Gruczno dobrze zaplanowane

31 maja 2012

Dobra wiadomość dla mieszkańców Gruczna i wszystkich, którzy w przyszłości będą chcieli tam pobudować dom lub zakład. Miejscowość dysponuje już planem zagospodarowania przestrzennego, obejmującym 160 hektarów.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego to długotrwała i skomplikowana procedura. Dlatego niewiele gmin dysponuje kompleksową dokumentacją obejmująca całe miejscowości. Świecie na tle innych samorządów wypada tu na korzyść.
Plan zagospodarowania przyczyni się do zachowania ładu przestrzennego w Grucznie, dzięki określeniu wymagań dotyczących zabudowy i jej rodzajów na poszczególnych obszarach. Najprościej mówiąc, wiadomo, jaki teren przeznaczony jest np. na budownictwo mieszkaniowe, a jaki na działalność usługową czy produkcyjną. Określa również obszary z przeznaczeniem na drogi czy tereny zielone. Porządkuje też stan istniejący. Ale na tym nie koniec korzyści.
- Osoba, która zamierza postawić dom, nie potrzebuje już decyzji o warunkach zabudowy. Wystarczy, że uda się z projektem do administracji budowlanej w starostwie i otrzyma pozwolenie na budowę – mówi Tadeusz Pogoda, burmistrz Świecia.
Dokument stworzy także możliwość ubiegania się o środki na budowę infrastruktury z zewnętrznych źródeł finansowania.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gruczna przyjęli radni podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej.

ANDRZEJ PUDRZYŃSKI