Sesja Rady Miejskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Sesja Rady Miejskiej

24 września 2019

Porządek obrad
XII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
26 września 2019 r. (czwartek) godz. 12.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Podsumowanie sytuacji w rolnictwie przez Komisję Rolnictwa oraz dyskusja na temat zachowania warunków dobrego sąsiedztwa na terenach wiejskich.
6. Informacja Burmistrza o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025,
b) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019,
c) przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,
e) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
f) wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.,
g) przyjęcia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i przedszkoli dla których gmina Świecie jest organem prowadzącym,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie,
i) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Świecie-Bukowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec,
j) udzielenia pomocy finansowej gminie Starogard Gdański,
k) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
l) pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym jej wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej,
m) skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu,
n) wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Świecie dla Rodziny „N”.
8. Wolne wnioski i wnioski komisji.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie.

Projekty uchwał tutaj.