Rozpoczął się najciekawszy etap przebudowy zamku

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Rozpoczął się najciekawszy etap przebudowy zamku

17 maja 2021

Rozpoczęto budowę sklepień gwiaździstych w refektarzu. Ostatni raz prowadzono takie prace w Polsce przy okazji odbudowy zamku w Malborku.

Rozpoczął się chyba najtrudniejszy i zarazem najciekawszy etap odbudowy zamku.  Jego wyjątkowość wynika z tego, że tego typu prace rekonstrukcyjne prowadzone są niezwykle rzadko. Brakuje gotowych rozwiązań jak je wykonać. Wykonawca stanął przed nie lada wyzwaniem.

- W tej chwili wykonywane są krążyny, czyli łukowate, drewniane podpory sklepień - objaśnia inż. Sebastian Pilch, kierownik robót. - Krążyny wyznaczają trasę żeber sklepiennych, tj. ozdobnych kształtek ceglanych, które są elementami nośnymi sklepienia.  Odbudowa sklepień jest przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym. Tego typu prace są przeprowadzane niezwykle rzadko, sklepienie w każdym obiekcie należy traktować indywidualnie, zaś tajniki ich wznoszenia są pilnie strzeżone przez wykonujące je ekipy budowlane. Wykonanie drewnianych krążyn było najcięższym etapem tej inwestycji, do którego przygotowywaliśmy się od początku trwania robót na zamku. Tyczenie i rysowanie krążyn wykonuję osobiście, stosując metody dawnych mistrzów murarskich sprzed setek lat. Dzięki temu sklepienia uzyskają formę wierną oryginalnej.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się murowanie sklepień przy użyciu ręcznie wykonanych  gotyckich cegieł i kształtek.

Równolegle prowadzone są roboty także w innych miejscach. Trwa budowa budynku kasy oraz  ogólnodostępnej toalety.

Z kolei zakończenie okresu hibernacji nietoperzy w piwnicach zamku umożliwiło kontynuowanie w nich prac. Obecnie odtwarzane są ceglane schody prowadzące z karceru do kaplicy zamkowej, wykonywane są instalacje elektryczne i sanitarne.

Trwa również remont tarasu wieży. Skuwane są warstwy posadzki, na której zostanie wykonana nowa izolacja wodochronna, która zabezpieczy ostatnią kondygnację wieży przed wyniszczającym wpływem wody.