Na przejściach dla pieszych robi się coraz jaśniej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Na przejściach dla pieszych robi się coraz jaśniej

25 maja 2021

Gmina kontynuuje projekt doświetlania przejść dla pieszych. Dobiega końca realizacja kolejnego etapu.

To kolejny krok w kierunku poprawy widoczności w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. Wcześniej doświetlono przejścia m.in. na części ul. Wojska Polskiego.

To właśnie na pasach dochodzi do licznych potrąceń pieszych. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka, w tym m.in. zbyt szybka jazda kierowców, ale też nagłe wtargnięcie na jezdnię przez pieszego.  

Jeden z powodów jest też słaba widoczność. Dlatego realizowane od kilku lat przez miasto systematyczne doświetlanie przejść.

Niedawno zakończono prace na al. Jana Pawła II. Projekt obejmuje też doświetlenie przejść na ul. Sienkiewicza, od stadionu Wdy do ronda, a na końcu na ruchliwej ul. Krausego.

W sumie zostanie zamontowanych 37 punktów świetlnych na 21 przejściach. Koszt inwestycji to 183 tys. zł.