GMINA SPRAWDZA, KTO SEGREGUJE BIOODPADY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

GMINA SPRAWDZA, KTO SEGREGUJE BIOODPADY

06 czerwca 2018

Od 1 lipca 2017 roku gmina Świecie wprowadziła pojemnikowy system odbioru odpadów biodegradowalnych. Segregują je nie tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych, ale także mieszkańcy bloków.

 Przypominamy, że do pojemników brązowych wrzucać należy wyłącznie: trawę, liście, drobne gałęzie, resztki owoców i warzyw. Odpady te trafiają do MKUOK w Sulnówku, gdzie wytwarzany jest z nich pełnowartościowy kompost posiadający certyfikat Ministra Rolnictwa. Niestety, duża część mieszkańców lekceważy zasady segregacji. W pojemnikach brązowych znajdują się np. butelki, puszki, resztki jedzenia, folie, plastikowe reklamówki, gruz – nierzadko ukryte pod warstwą trawy. Kiedy przyjeżdża śmieciarka odbierająca BIO odpady – taki załadunek potrafi zanieczyścić cały zebrany wsad, a wtedy praca wielu mieszkańców, którzy prawidłowo segregują odpady zielone idzie na marne. Mało tego, cały transport zebrany w śmieciarce musi zostać przesegregowany przed kompostowaniem. A to kosztuje. Gmina płaci 15 zł netto za przyjęcie do MKUOK tony „czystych” bioodpadów. Jeśli są one zanieczyszczone - cena wzrasta do 338 zł netto (ze względu na koszty oczyszczenia odpadów przed poddaniem procesowi kompostowania).

 Najgorsza sytuacja dotyczy bloków, gdzie odbierane odpady BIO sa najbardziej zanieczyszczone, a niestety trudno wskazać, kto jest odpowiedzialny za złą segregację.

 Rozpoczynamy monitoring odbieranych odpadów. Pracownicy ZUK wyposażeni są w urządzenia pozwalające sfotografować zawartość pojemnika i automatycznie wprowadzić dane do systemu komputerowego. Zaznaczony zostanie czas i adres, na którym stwierdzono nieprawidłową segregację. Informacje będą niezwłocznie przekazywane do Urzędu.

 Mieszkańcy nie mają świadomości, że takie niedbalstwo skutkować może nałożeniem wyższej stawki za odpady. W pierwszej kolejności będziemy wysyłać do mieszkańców upomnienia. Jeśli to nie pomoże, mieszkańcy nie stosujący zasad prawidłowej segregacji odpadów muszą liczyć się z możliwością naliczenia przez Urząd stawki wyższej, czyli 27 zł od osoby.

Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.