Gmina Świecie jest zainteresowana nabyciem lasów i użytków leśnych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Gmina Świecie jest zainteresowana nabyciem lasów i użytków leśnych

07 maja 2021

Warunkiem jest, aby znajdowały się one na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa, które należy do Lasów Państwowych. Gmina jest zainteresowana nie tylko gęsto zadrzewionymi lasami, ale też użytkami leśnymi, a więc na przykład łąkami położonymi w lesie czy przylegającymi do niego.

Nie muszą to być sąsiadujące ze sobą działki, mogą być położone nawet w odległości kilku czy kilkunastu kilometrów od siebie. Nie muszą to być również grunty tylko z gminy Świecie. Lokalizacja nie gra roli, o ile grunt znajduje się w granicach nadleśnictwa.

Właściciele lasów i użytków leśnych zainteresowani ich sprzedażą mogą kontaktować się z Wydziałem Budownictwa, Architektury, Geodezji  i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Świeciu, tel. 52 33 32 340 lub 33 32 339.