„Miasto moje, a w nim...” Jak powinno wyglądać Świecie?

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

„Miasto moje, a w nim...” Jak powinno wyglądać Świecie?

11 września 2019

To nazwa konferencji popularno-naukowej, której tematem jest zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Wydarzenie poświęcone będzie w głównej mierze gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu, problemowi chaosu reklamowego, odpowiedniemu planowaniu przestrzeni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych oraz sposobom skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci. Poruszymy również kwestię skutecznego prowadzenia konsultacji społecznych.

- Liczymy, że konferencja stanie się czynnikiem diagnozującym najpowszechniejsze problemy polskich miast, wskazując jednocześnie, jak sobie z nimi radzić i jak tworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców Świecia i okolic – wyjaśnia Tomasz Pasiek z Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej, inicjator konferencji.

Program wydarzenia:
11:00 Powitanie uczestników i uroczyste otwarcie – Krzysztof Kułakowski (Burmistrz Świecia), Tomasz Pasiek (Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej)
11:15 Gdzie jest miejsce dla mieszkańców? O procesach konsultacji społecznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dr Marta Jaskulska (Wiceprezeska zarządu Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich)
11:45 NaprawmyTo.pl - ułatwianie komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a samorządem – Wojciech Surała (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia")
12:15 Przerwa kawowa
12:30 Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej – Paweł Górny (Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy)
12:50 Przestrzeń publiczna od nowa – Monika Domańska (Stowarzyszenie Traffic Design)
13:20 Przestrzeń publiczna – dobrem wspólnym. Kształtowanie krajobrazu kulturowego w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta" – Wioletta Łabuda-Iwaniak (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
14:00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji
______________________________

Konferencja „Miasto moje, a w nim...”, 19 września, godz. 11:00 - 14:00, Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu (ul. Sienkiewicza 4), wstęp wolny. Organizatorem konferencji jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej przy wsparciu dotacją celową Gminy Świecie oraz Powiatu Świeckiego.